loading...

صداي مشاور

مشاوره تحصيلي

بازدید : 158
11 زمان : 1399:2

تمامي داوطلبيني كه داراي مدرك كارداني مورد تاييد وزارت علوم باشند قادر خواهند بود در صورت دارا بودن شرايط ثبت نام آزمون كارداني به كارشناسي خراسان رضوي در ثبت نام آزمون كارداني به كارشناسي خراسان رضوي شركت نمايند. توجه داشته باشيد كه تمامي كساني كه ميخواهند در ثبت نام كنكور كارداني به كارشناسي 97 شرايط عمومي و اختصاصي و نظام وظيفه در نظر گرفته شده توسط سازمان سنجش را داشته باشند.

اين نكته را در نظر داشته باشيد كه تمام داوطلبين در صورتي كه مشكل نظام وظيفه نداشته باشند مطابق دفترچه ثبت كارداني به كارشناسي 97 مي بايست ثبت نام آزمون كارداني به كارشناسي خراسان رضوي را شامل شوند تا بتوانند در اين آزمون شركت نمايند. توجه داشته باشيد شرايط عمومي و اختصاصي كنكور كارداني به كارشناسي براي ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 وثبت نام كارداني به كارشناسي بدون كنكور 97 يكسان خواهد بود.

شرايط عمومي ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 – 98

شرايط عمومي ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 – 98 جزو شرايط ثبت نام كارداني به كارشناسي مي باشد كه تمامي داوطلبيني كه ميخواهند در كنكور كارداني به كارشناسي 97 شركت كنند بايد دارار باشند به شرح ذيل مي باشد :

شرايط عمومي ثبت نام كنكور كارداني به كارشناسي

شرايط اختصاصي ثبت نام آزمون كارداني به كارشناسي خراسان رضوي 97 – 98

شرايط اختصاصي ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 – 98 كه جز مهم ترين شرايط ثبت نام كارداني به كارشناسي مي باشد كه به شرح ذيل مي باشد :

1) مدرك كارداني تمامي متقاضيان بسته به رشته فارغ التحصيلي بايد مورد تاييد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي باشد.

2) تمامي داوطلبيني كه در رشته هاي گروه پزشكي قبول شده اند به ميزان طول تحصيل خود تعهد خدمت به وزارت بهداشت را خواهند داشت. البته بايد اين نكته را در نظر داشته باشيد كه تمامي داوطلبين تحت شرايطي خاص خواهند توانست از اين تعهد به خدمت سر باز زنند.

3) داوطلبيني كه در رشته هاي كارداني قبول شده اند و معدل كل كارداني آنها زير 14 مي باشد مي بايست 24 واحد جبراني بگذرانند.

4) كساني كه در رشته هاي كارداني به كارشناسي گروه پزشكي از طريق كنكور كارداني به كارشناسي 97 قبول شده اند بايد طرح نيروي انساني بگذرانند و نبايد هيچگونه تعهدي به خدمت در ارگان يا دستگاه هاي اجرايي نداشته باشند و از نظر سازمان نظاو وظيفه عمومي هيچگونه محدوديت تحصيلي نداشته باشند.

جهت اطلاع از مدارك لازم جهت ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 كليك كنيد

شرايط نظام وظيفه ثبت نام آزمون كارداني به كارشناسي خراسان رضوي 97 – 98

شرايط نظام وظيفه ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 – 98 را مي توان مهم ترين شرايط لازم براي ثبت نمام كارداني به كارشناسي ناميد چراكه در صورتي كه داوطلب شرايط نظام وظيفه ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 را دارا نباشد حتي در صورت قبولي در كنكور كارداني به كارشناسي 97 از ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 وي جلوگيري به عمل خواهد آمد. شرايط نظام وظيفه كارداني به كارشناسي به شرح ذيل مي باشد :

شرايط نظام وظيفه كنكور كارداني به كارشناسيشرايط نظام وظيفه كنكور كارداني به كارشناسيشرايط نظام وظيفه كنكور كارداني به كارشناسي.

صحبت هاي نهايي در رابطه با ثبت نام آزمون كارداني به كارشناسي خراسان رضوي۹۷-۹۸

با توجه به توضيحات گفته شده در اين مقاله كاملا در ميابيم كه بحث ثبت نام كنكور كارشناسي ناپيوسته به طور كلي از ظرافت‌ها و ابهامات زيادي برخوردار مي باشد كه در حين ثبت نام بايد دقت كافي را در نظر بگيريد چرا كه شرايط ثبت نام و انتخاب رشته كارداني به كارشناسي ناپيوسته ۹۷-۹۸ ، انتخاب رشته كنكور ، معافيت تحصيلي ( چرا كه در صورت نداشتن معافيت تحصيلي حتي در صورت قبول شدن در آزمون در زمان ثبت نام و ارائه مدارك به دانشگاه از ثبت نام داوطلب جلوگيري به عمل خواهد آمد) سهميه هاي تاثير گذار در كنكور كارداني به كارشناسي پيوسته ۹۷-۹۸ و اعلام نتايج آزمون كارداني به كارشناسي 97 ، منابع آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته دقت لازم را انجام داد.

توجه داشته باشيد كه سهميه هاي كنكور كارداني به كارشناسي ۹۷ شامل سهميه رزمندگان و ايثارگران جانبازان و خانواده شهدا مي‌باشد.

به همين دليل به شما پيشنهاد مي كنيم حتماً با استفاده از خدمات مشاوره تحصيلي تلفني با در ارتباط بودم و مشاورانصداي مشاور ثبت نام كنكور كارداني به كارشناسي ناپيوسته خود را انجام و تكميل نماييد.

منبع : زمان ثبت نام آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته خراسان رضوي 97 - 98

بازدید : 157
11 زمان : 1399:2

تمامي داوطلبيني كه داراي مدرك كارداني مورد تاييد وزارت علوم باشند قادر خواهند بود در صورت دارا بودن شرايط ثبت نام آزمون كارداني به كارشناسي خراسان جنوبي در ثبت نام آزمون كارداني به كارشناسي خراسان جنوبي شركت نمايند. توجه داشته باشيد كه تمامي كساني كه ميخواهند در ثبت نام كنكور كارداني به كارشناسي 97 شرايط عمومي و اختصاصي و نظام وظيفه در نظر گرفته شده توسط سازمان سنجش را داشته باشند.

اين نكته را در نظر داشته باشيد كه تمام داوطلبين در صورتي كه مشكل نظام وظيفه نداشته باشند مطابق دفترچه ثبت كارداني به كارشناسي 97 مي بايست ثبت نام آزمون كارداني به كارشناسي خراسان جنوبي را شامل شوند تا بتوانند در اين آزمون شركت نمايند. توجه داشته باشيد شرايط عمومي و اختصاصي كنكور كارداني به كارشناسي براي ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 وثبت نام كارداني به كارشناسي بدون كنكور 97 يكسان خواهد بود.

شرايط عمومي ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 – 98

شرايط عمومي ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 – 98 جزو شرايط ثبت نام كارداني به كارشناسي مي باشد كه تمامي داوطلبيني كه ميخواهند در كنكور كارداني به كارشناسي 97 شركت كنند بايد دارار باشند به شرح ذيل مي باشد :

شرايط عمومي ثبت نام كنكور كارداني به كارشناسي

شرايط اختصاصي ثبت نام آزمون كارداني به كارشناسي خراسان جنوبي 97 – 98

شرايط اختصاصي ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 – 98 كه جز مهم ترين شرايط ثبت نام كارداني به كارشناسي مي باشد كه به شرح ذيل مي باشد :

1) مدرك كارداني تمامي متقاضيان بسته به رشته فارغ التحصيلي بايد مورد تاييد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي باشد.

2) تمامي داوطلبيني كه در رشته هاي گروه پزشكي قبول شده اند به ميزان طول تحصيل خود تعهد خدمت به وزارت بهداشت را خواهند داشت. البته بايد اين نكته را در نظر داشته باشيد كه تمامي داوطلبين تحت شرايطي خاص خواهند توانست از اين تعهد به خدمت سر باز زنند.

3) داوطلبيني كه در رشته هاي كارداني قبول شده اند و معدل كل كارداني آنها زير 14 مي باشد مي بايست 24 واحد جبراني بگذرانند.

4) كساني كه در رشته هاي كارداني به كارشناسي گروه پزشكي از طريق كنكور كارداني به كارشناسي 97 قبول شده اند بايد طرح نيروي انساني بگذرانند و نبايد هيچگونه تعهدي به خدمت در ارگان يا دستگاه هاي اجرايي نداشته باشند و از نظر سازمان نظاو وظيفه عمومي هيچگونه محدوديت تحصيلي نداشته باشند.

جهت اطلاع از مدارك لازم جهت ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 كليك كنيد

شرايط نظام وظيفه ثبت نام آزمون كارداني به كارشناسي خراسان جنوبي 97 – 98

شرايط نظام وظيفه ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 – 98 را مي توان مهم ترين شرايط لازم براي ثبت نمام كارداني به كارشناسي ناميد چراكه در صورتي كه داوطلب شرايط نظام وظيفه ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 را دارا نباشد حتي در صورت قبولي در كنكور كارداني به كارشناسي 97 از ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 وي جلوگيري به عمل خواهد آمد. شرايط نظام وظيفه كارداني به كارشناسي به شرح ذيل مي باشد :

شرايط نظام وظيفه كنكور كارداني به كارشناسيشرايط نظام وظيفه كنكور كارداني به كارشناسيشرايط نظام وظيفه كنكور كارداني به كارشناسي.

صحبت هاي نهايي در رابطه با ثبت نام آزمون كارداني به كارشناسي خراسان جنوبي۹۷-۹۸

با توجه به توضيحات گفته شده در اين مقاله كاملا در ميابيم كه بحث ثبت نام كنكور كارشناسي ناپيوسته به طور كلي از ظرافت‌ها و ابهامات زيادي برخوردار مي باشد كه در حين ثبت نام بايد دقت كافي را در نظر بگيريد چرا كه شرايط ثبت نام و انتخاب رشته كارداني به كارشناسي ناپيوسته ۹۷-۹۸ ، انتخاب رشته كنكور ، معافيت تحصيلي ( چرا كه در صورت نداشتن معافيت تحصيلي حتي در صورت قبول شدن در آزمون در زمان ثبت نام و ارائه مدارك به دانشگاه از ثبت نام داوطلب جلوگيري به عمل خواهد آمد) سهميه هاي تاثير گذار در كنكور كارداني به كارشناسي پيوسته ۹۷-۹۸ و اعلام نتايج آزمون كارداني به كارشناسي 97 ، منابع آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته دقت لازم را انجام داد.

توجه داشته باشيد كه سهميه هاي كنكور كارداني به كارشناسي ۹۷ شامل سهميه رزمندگان و ايثارگران جانبازان و خانواده شهدا مي‌باشد.

به همين دليل به شما پيشنهاد مي كنيم حتماً با استفاده از خدمات مشاوره تحصيلي تلفني با در ارتباط بودم و مشاورانصداي مشاور ثبت نام كنكور كارداني به كارشناسي ناپيوسته خود را انجام و تكميل نماييد.

منبع : زمان ثبت نام آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته خراسان جنوبي 97 - 98

بازدید : 157
11 زمان : 1399:2

تمامي داوطلبيني كه داراي مدرك كارداني مورد تاييد وزارت علوم باشند قادر خواهند بود در صورت دارا بودن شرايط ثبت نام آزمون كارداني به كارشناسي خوزستان در ثبت نام آزمون كارداني به كارشناسي خوزستان شركت نمايند. توجه داشته باشيد كه تمامي كساني كه ميخواهند در ثبت نام كنكور كارداني به كارشناسي 97 شرايط عمومي و اختصاصي و نظام وظيفه در نظر گرفته شده توسط سازمان سنجش را داشته باشند.

اين نكته را در نظر داشته باشيد كه تمام داوطلبين در صورتي كه مشكل نظام وظيفه نداشته باشند مطابق دفترچه ثبت كارداني به كارشناسي 97 مي بايست ثبت نام آزمون كارداني به كارشناسي خوزستان را شامل شوند تا بتوانند در اين آزمون شركت نمايند. توجه داشته باشيد شرايط عمومي و اختصاصي كنكور كارداني به كارشناسي براي ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 وثبت نام كارداني به كارشناسي بدون كنكور 97 يكسان خواهد بود.

شرايط عمومي ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 – 98

شرايط عمومي ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 – 98 جزو شرايط ثبت نام كارداني به كارشناسي مي باشد كه تمامي داوطلبيني كه ميخواهند در كنكور كارداني به كارشناسي 97 شركت كنند بايد دارار باشند به شرح ذيل مي باشد :

شرايط عمومي ثبت نام كنكور كارداني به كارشناسي

شرايط اختصاصي ثبت نام آزمون كارداني به كارشناسي خوزستان 97 – 98

شرايط اختصاصي ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 – 98 كه جز مهم ترين شرايط ثبت نام كارداني به كارشناسي مي باشد كه به شرح ذيل مي باشد :

1) مدرك كارداني تمامي متقاضيان بسته به رشته فارغ التحصيلي بايد مورد تاييد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي باشد.

2) تمامي داوطلبيني كه در رشته هاي گروه پزشكي قبول شده اند به ميزان طول تحصيل خود تعهد خدمت به وزارت بهداشت را خواهند داشت. البته بايد اين نكته را در نظر داشته باشيد كه تمامي داوطلبين تحت شرايطي خاص خواهند توانست از اين تعهد به خدمت سر باز زنند.

3) داوطلبيني كه در رشته هاي كارداني قبول شده اند و معدل كل كارداني آنها زير 14 مي باشد مي بايست 24 واحد جبراني بگذرانند.

4) كساني كه در رشته هاي كارداني به كارشناسي گروه پزشكي از طريق كنكور كارداني به كارشناسي 97 قبول شده اند بايد طرح نيروي انساني بگذرانند و نبايد هيچگونه تعهدي به خدمت در ارگان يا دستگاه هاي اجرايي نداشته باشند و از نظر سازمان نظاو وظيفه عمومي هيچگونه محدوديت تحصيلي نداشته باشند.

جهت اطلاع از مدارك لازم جهت ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 كليك كنيد

شرايط نظام وظيفه ثبت نام آزمون كارداني به كارشناسي خوزستان 97 – 98

شرايط نظام وظيفه ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 – 98 را مي توان مهم ترين شرايط لازم براي ثبت نمام كارداني به كارشناسي ناميد چراكه در صورتي كه داوطلب شرايط نظام وظيفه ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 را دارا نباشد حتي در صورت قبولي در كنكور كارداني به كارشناسي 97 از ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 وي جلوگيري به عمل خواهد آمد. شرايط نظام وظيفه كارداني به كارشناسي به شرح ذيل مي باشد :

شرايط نظام وظيفه كنكور كارداني به كارشناسيشرايط نظام وظيفه كنكور كارداني به كارشناسيشرايط نظام وظيفه كنكور كارداني به كارشناسي.

صحبت هاي نهايي در رابطه با ثبت نام آزمون كارداني به كارشناسي خوزستان۹۷-۹۸

با توجه به توضيحات گفته شده در اين مقاله كاملا در ميابيم كه بحث ثبت نام كنكور كارشناسي ناپيوسته به طور كلي از ظرافت‌ها و ابهامات زيادي برخوردار مي باشد كه در حين ثبت نام بايد دقت كافي را در نظر بگيريد چرا كه شرايط ثبت نام و انتخاب رشته كارداني به كارشناسي ناپيوسته ۹۷-۹۸ ، انتخاب رشته كنكور ، معافيت تحصيلي ( چرا كه در صورت نداشتن معافيت تحصيلي حتي در صورت قبول شدن در آزمون در زمان ثبت نام و ارائه مدارك به دانشگاه از ثبت نام داوطلب جلوگيري به عمل خواهد آمد) سهميه هاي تاثير گذار در كنكور كارداني به كارشناسي پيوسته ۹۷-۹۸ و اعلام نتايج آزمون كارداني به كارشناسي 97 ، منابع آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته دقت لازم را انجام داد.

توجه داشته باشيد كه سهميه هاي كنكور كارداني به كارشناسي ۹۷ شامل سهميه رزمندگان و ايثارگران جانبازان و خانواده شهدا مي‌باشد.

به همين دليل به شما پيشنهاد مي كنيم حتماً با استفاده از خدمات مشاوره تحصيلي تلفني با در ارتباط بودم و مشاورانصداي مشاور ثبت نام كنكور كارداني به كارشناسي ناپيوسته خود را انجام و تكميل نماييد.

منبع : زمان ثبت نام آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته خوزستان 97 - 98

بازدید : 173
11 زمان : 1399:2

تمامي داوطلبيني كه داراي مدرك كارداني مورد تاييد وزارت علوم باشند قادر خواهند بود در صورت دارا بودن شرايط ثبت نام آزمون كارداني به كارشناسي قم در ثبت نام آزمون كارداني به كارشناسي قم شركت نمايند. توجه داشته باشيد كه تمامي كساني كه ميخواهند در ثبت نام كنكور كارداني به كارشناسي 97 شرايط عمومي و اختصاصي و نظام وظيفه در نظر گرفته شده توسط سازمان سنجش را داشته باشند.

اين نكته را در نظر داشته باشيد كه تمام داوطلبين در صورتي كه مشكل نظام وظيفه نداشته باشند مطابق دفترچه ثبت كارداني به كارشناسي 97 مي بايست ثبت نام آزمون كارداني به كارشناسي قم را شامل شوند تا بتوانند در اين آزمون شركت نمايند. توجه داشته باشيد شرايط عمومي و اختصاصي كنكور كارداني به كارشناسي براي ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 وثبت نام كارداني به كارشناسي بدون كنكور 97 يكسان خواهد بود.

شرايط عمومي ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 – 98

شرايط عمومي ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 – 98 جزو شرايط ثبت نام كارداني به كارشناسي مي باشد كه تمامي داوطلبيني كه ميخواهند در كنكور كارداني به كارشناسي 97 شركت كنند بايد دارار باشند به شرح ذيل مي باشد :

شرايط عمومي ثبت نام كنكور كارداني به كارشناسي

شرايط اختصاصي ثبت نام آزمون كارداني به كارشناسي قم 97 – 98

شرايط اختصاصي ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 – 98 كه جز مهم ترين شرايط ثبت نام كارداني به كارشناسي مي باشد كه به شرح ذيل مي باشد :

1) مدرك كارداني تمامي متقاضيان بسته به رشته فارغ التحصيلي بايد مورد تاييد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي باشد.

2) تمامي داوطلبيني كه در رشته هاي گروه پزشكي قبول شده اند به ميزان طول تحصيل خود تعهد خدمت به وزارت بهداشت را خواهند داشت. البته بايد اين نكته را در نظر داشته باشيد كه تمامي داوطلبين تحت شرايطي خاص خواهند توانست از اين تعهد به خدمت سر باز زنند.

3) داوطلبيني كه در رشته هاي كارداني قبول شده اند و معدل كل كارداني آنها زير 14 مي باشد مي بايست 24 واحد جبراني بگذرانند.

4) كساني كه در رشته هاي كارداني به كارشناسي گروه پزشكي از طريق كنكور كارداني به كارشناسي 97 قبول شده اند بايد طرح نيروي انساني بگذرانند و نبايد هيچگونه تعهدي به خدمت در ارگان يا دستگاه هاي اجرايي نداشته باشند و از نظر سازمان نظاو وظيفه عمومي هيچگونه محدوديت تحصيلي نداشته باشند.

جهت اطلاع از مدارك لازم جهت ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 كليك كنيد

شرايط نظام وظيفه ثبت نام آزمون كارداني به كارشناسي قم 97 – 98

شرايط نظام وظيفه ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 – 98 را مي توان مهم ترين شرايط لازم براي ثبت نمام كارداني به كارشناسي ناميد چراكه در صورتي كه داوطلب شرايط نظام وظيفه ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 را دارا نباشد حتي در صورت قبولي در كنكور كارداني به كارشناسي 97 از ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 وي جلوگيري به عمل خواهد آمد. شرايط نظام وظيفه كارداني به كارشناسي به شرح ذيل مي باشد :

شرايط نظام وظيفه كنكور كارداني به كارشناسيشرايط نظام وظيفه كنكور كارداني به كارشناسيشرايط نظام وظيفه كنكور كارداني به كارشناسي.

صحبت هاي نهايي در رابطه با ثبت نام آزمون كارداني به كارشناسي قم۹۷-۹۸

با توجه به توضيحات گفته شده در اين مقاله كاملا در ميابيم كه بحث ثبت نام كنكور كارشناسي ناپيوسته به طور كلي از ظرافت‌ها و ابهامات زيادي برخوردار مي باشد كه در حين ثبت نام بايد دقت كافي را در نظر بگيريد چرا كه شرايط ثبت نام و انتخاب رشته كارداني به كارشناسي ناپيوسته ۹۷-۹۸ ، انتخاب رشته كنكور ، معافيت تحصيلي ( چرا كه در صورت نداشتن معافيت تحصيلي حتي در صورت قبول شدن در آزمون در زمان ثبت نام و ارائه مدارك به دانشگاه از ثبت نام داوطلب جلوگيري به عمل خواهد آمد) سهميه هاي تاثير گذار در كنكور كارداني به كارشناسي پيوسته ۹۷-۹۸ و اعلام نتايج آزمون كارداني به كارشناسي 97 ، منابع آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته دقت لازم را انجام داد.

توجه داشته باشيد كه سهميه هاي كنكور كارداني به كارشناسي ۹۷ شامل سهميه رزمندگان و ايثارگران جانبازان و خانواده شهدا مي‌باشد.

به همين دليل به شما پيشنهاد مي كنيم حتماً با استفاده از خدمات مشاوره تحصيلي تلفني با در ارتباط بودم و مشاورانصداي مشاور ثبت نام كنكور كارداني به كارشناسي ناپيوسته خود را انجام و تكميل نماييد.

منبع : زمان ثبت نام آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته قم 97 - 98

بازدید : 148
11 زمان : 1399:2

تمامي داوطلبيني كه داراي مدرك كارداني مورد تاييد وزارت علوم باشند قادر خواهند بود در صورت دارا بودن شرايط ثبت نام آزمون كارداني به كارشناسي گيلان در ثبت نام آزمون كارداني به كارشناسي گيلان شركت نمايند. توجه داشته باشيد كه تمامي كساني كه ميخواهند در ثبت نام كنكور كارداني به كارشناسي 97 شرايط عمومي و اختصاصي و نظام وظيفه در نظر گرفته شده توسط سازمان سنجش را داشته باشند.

اين نكته را در نظر داشته باشيد كه تمام داوطلبين در صورتي كه مشكل نظام وظيفه نداشته باشند مطابق دفترچه ثبت كارداني به كارشناسي 97 مي بايست ثبت نام آزمون كارداني به كارشناسي گيلان را شامل شوند تا بتوانند در اين آزمون شركت نمايند. توجه داشته باشيد شرايط عمومي و اختصاصي كنكور كارداني به كارشناسي براي ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 وثبت نام كارداني به كارشناسي بدون كنكور 97 يكسان خواهد بود.

شرايط عمومي ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 – 98

شرايط عمومي ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 – 98 جزو شرايط ثبت نام كارداني به كارشناسي مي باشد كه تمامي داوطلبيني كه ميخواهند در كنكور كارداني به كارشناسي 97 شركت كنند بايد دارار باشند به شرح ذيل مي باشد :

شرايط عمومي ثبت نام كنكور كارداني به كارشناسي

شرايط اختصاصي ثبت نام آزمون كارداني به كارشناسي گيلان 97 – 98

شرايط اختصاصي ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 – 98 كه جز مهم ترين شرايط ثبت نام كارداني به كارشناسي مي باشد كه به شرح ذيل مي باشد :

1) مدرك كارداني تمامي متقاضيان بسته به رشته فارغ التحصيلي بايد مورد تاييد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي باشد.

2) تمامي داوطلبيني كه در رشته هاي گروه پزشكي قبول شده اند به ميزان طول تحصيل خود تعهد خدمت به وزارت بهداشت را خواهند داشت. البته بايد اين نكته را در نظر داشته باشيد كه تمامي داوطلبين تحت شرايطي خاص خواهند توانست از اين تعهد به خدمت سر باز زنند.

3) داوطلبيني كه در رشته هاي كارداني قبول شده اند و معدل كل كارداني آنها زير 14 مي باشد مي بايست 24 واحد جبراني بگذرانند.

4) كساني كه در رشته هاي كارداني به كارشناسي گروه پزشكي از طريق كنكور كارداني به كارشناسي 97 قبول شده اند بايد طرح نيروي انساني بگذرانند و نبايد هيچگونه تعهدي به خدمت در ارگان يا دستگاه هاي اجرايي نداشته باشند و از نظر سازمان نظاو وظيفه عمومي هيچگونه محدوديت تحصيلي نداشته باشند.

جهت اطلاع از مدارك لازم جهت ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 كليك كنيد

شرايط نظام وظيفه ثبت نام آزمون كارداني به كارشناسي گيلان 97 – 98

شرايط نظام وظيفه ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 – 98 را مي توان مهم ترين شرايط لازم براي ثبت نمام كارداني به كارشناسي ناميد چراكه در صورتي كه داوطلب شرايط نظام وظيفه ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 را دارا نباشد حتي در صورت قبولي در كنكور كارداني به كارشناسي 97 از ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 وي جلوگيري به عمل خواهد آمد. شرايط نظام وظيفه كارداني به كارشناسي به شرح ذيل مي باشد :

شرايط نظام وظيفه كنكور كارداني به كارشناسيشرايط نظام وظيفه كنكور كارداني به كارشناسيشرايط نظام وظيفه كنكور كارداني به كارشناسي.

صحبت هاي نهايي در رابطه با ثبت نام آزمون كارداني به كارشناسي گيلان۹۷-۹۸

با توجه به توضيحات گفته شده در اين مقاله كاملا در ميابيم كه بحث ثبت نام كنكور كارشناسي ناپيوسته به طور كلي از ظرافت‌ها و ابهامات زيادي برخوردار مي باشد كه در حين ثبت نام بايد دقت كافي را در نظر بگيريد چرا كه شرايط ثبت نام و انتخاب رشته كارداني به كارشناسي ناپيوسته ۹۷-۹۸ ، انتخاب رشته كنكور ، معافيت تحصيلي ( چرا كه در صورت نداشتن معافيت تحصيلي حتي در صورت قبول شدن در آزمون در زمان ثبت نام و ارائه مدارك به دانشگاه از ثبت نام داوطلب جلوگيري به عمل خواهد آمد) سهميه هاي تاثير گذار در كنكور كارداني به كارشناسي پيوسته ۹۷-۹۸ و اعلام نتايج آزمون كارداني به كارشناسي 97 ، منابع آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته دقت لازم را انجام داد.

توجه داشته باشيد كه سهميه هاي كنكور كارداني به كارشناسي ۹۷ شامل سهميه رزمندگان و ايثارگران جانبازان و خانواده شهدا مي‌باشد.

به همين دليل به شما پيشنهاد مي كنيم حتماً با استفاده از خدمات مشاوره تحصيلي تلفني با در ارتباط بودم و مشاورانصداي مشاور ثبت نام كنكور كارداني به كارشناسي ناپيوسته خود را انجام و تكميل نماييد.

منبع : زمان ثبت نام آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته گيلان 97 - 98

بازدید : 160
11 زمان : 1399:2

تمامي داوطلبيني كه داراي مدرك كارداني مورد تاييد وزارت علوم باشند قادر خواهند بود در صورت دارا بودن شرايط ثبت نام آزمون كارداني به كارشناسي گلستان در ثبت نام آزمون كارداني به كارشناسي گلستان شركت نمايند. توجه داشته باشيد كه تمامي كساني كه ميخواهند در ثبت نام كنكور كارداني به كارشناسي 97 شرايط عمومي و اختصاصي و نظام وظيفه در نظر گرفته شده توسط سازمان سنجش را داشته باشند.

اين نكته را در نظر داشته باشيد كه تمام داوطلبين در صورتي كه مشكل نظام وظيفه نداشته باشند مطابق دفترچه ثبت كارداني به كارشناسي 97 مي بايست ثبت نام آزمون كارداني به كارشناسي گلستان را شامل شوند تا بتوانند در اين آزمون شركت نمايند. توجه داشته باشيد شرايط عمومي و اختصاصي كنكور كارداني به كارشناسي براي ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 وثبت نام كارداني به كارشناسي بدون كنكور 97 يكسان خواهد بود.

شرايط عمومي ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 – 98

شرايط عمومي ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 – 98 جزو شرايط ثبت نام كارداني به كارشناسي مي باشد كه تمامي داوطلبيني كه ميخواهند در كنكور كارداني به كارشناسي 97 شركت كنند بايد دارار باشند به شرح ذيل مي باشد :

شرايط عمومي ثبت نام كنكور كارداني به كارشناسي

شرايط اختصاصي ثبت نام آزمون كارداني به كارشناسي گلستان 97 – 98

شرايط اختصاصي ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 – 98 كه جز مهم ترين شرايط ثبت نام كارداني به كارشناسي مي باشد كه به شرح ذيل مي باشد :

1) مدرك كارداني تمامي متقاضيان بسته به رشته فارغ التحصيلي بايد مورد تاييد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي باشد.

2) تمامي داوطلبيني كه در رشته هاي گروه پزشكي قبول شده اند به ميزان طول تحصيل خود تعهد خدمت به وزارت بهداشت را خواهند داشت. البته بايد اين نكته را در نظر داشته باشيد كه تمامي داوطلبين تحت شرايطي خاص خواهند توانست از اين تعهد به خدمت سر باز زنند.

3) داوطلبيني كه در رشته هاي كارداني قبول شده اند و معدل كل كارداني آنها زير 14 مي باشد مي بايست 24 واحد جبراني بگذرانند.

4) كساني كه در رشته هاي كارداني به كارشناسي گروه پزشكي از طريق كنكور كارداني به كارشناسي 97 قبول شده اند بايد طرح نيروي انساني بگذرانند و نبايد هيچگونه تعهدي به خدمت در ارگان يا دستگاه هاي اجرايي نداشته باشند و از نظر سازمان نظاو وظيفه عمومي هيچگونه محدوديت تحصيلي نداشته باشند.

جهت اطلاع از مدارك لازم جهت ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 كليك كنيد

شرايط نظام وظيفه ثبت نام آزمون كارداني به كارشناسي گلستان 97 – 98

شرايط نظام وظيفه ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 – 98 را مي توان مهم ترين شرايط لازم براي ثبت نمام كارداني به كارشناسي ناميد چراكه در صورتي كه داوطلب شرايط نظام وظيفه ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 را دارا نباشد حتي در صورت قبولي در كنكور كارداني به كارشناسي 97 از ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 وي جلوگيري به عمل خواهد آمد. شرايط نظام وظيفه كارداني به كارشناسي به شرح ذيل مي باشد :

شرايط نظام وظيفه كنكور كارداني به كارشناسيشرايط نظام وظيفه كنكور كارداني به كارشناسيشرايط نظام وظيفه كنكور كارداني به كارشناسي.

صحبت هاي نهايي در رابطه با ثبت نام آزمون كارداني به كارشناسي گلستان۹۷-۹۸

با توجه به توضيحات گفته شده در اين مقاله كاملا در ميابيم كه بحث ثبت نام كنكور كارشناسي ناپيوسته به طور كلي از ظرافت‌ها و ابهامات زيادي برخوردار مي باشد كه در حين ثبت نام بايد دقت كافي را در نظر بگيريد چرا كه شرايط ثبت نام و انتخاب رشته كارداني به كارشناسي ناپيوسته ۹۷-۹۸ ، انتخاب رشته كنكور ، معافيت تحصيلي ( چرا كه در صورت نداشتن معافيت تحصيلي حتي در صورت قبول شدن در آزمون در زمان ثبت نام و ارائه مدارك به دانشگاه از ثبت نام داوطلب جلوگيري به عمل خواهد آمد) سهميه هاي تاثير گذار در كنكور كارداني به كارشناسي پيوسته ۹۷-۹۸ و اعلام نتايج آزمون كارداني به كارشناسي 97 ، منابع آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته دقت لازم را انجام داد.

توجه داشته باشيد كه سهميه هاي كنكور كارداني به كارشناسي ۹۷ شامل سهميه رزمندگان و ايثارگران جانبازان و خانواده شهدا مي‌باشد.

به همين دليل به شما پيشنهاد مي كنيم حتماً با استفاده از خدمات مشاوره تحصيلي تلفني با در ارتباط بودم و مشاورانصداي مشاور ثبت نام كنكور كارداني به كارشناسي ناپيوسته خود را انجام و تكميل نماييد.

منبع : زمان ثبت نام آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته گلستان 97 - 98

بازدید : 166
11 زمان : 1399:2

همانطور كه در مقاله ثبت نام كنكور سراسري 97 به آن اشاره كرديم ثبت نام كنكور سراسري 97 – 98 از روز 19 بهمن آغاز مي شود و تا روز 28 بهمن ادامه خواهد يافت . در بحث كنكور سراسري بايد به اين موضوع اشاره كنيم كه در بحث كنكور درميان داوطلبين وجود دارد اين موضوع مي باشد كه با چه رتبه اي در كدام دانشگاه مي توانند قبول شود كه در همين راستا ميتواند از نرم افزار تخمين رتبه كنكور سراسري استفاده نمايد .

نرم افزار تخمين رتبه كنكور سراسري اين كمك را به داوطلب مي نمايد كه بتواند بر اساس درصد دروس كنكور خود رتبه كسب كرده خود را پيش بيني كند به همين علت پيشنهاد ميكنيم حتما داوطلبين از اين نرم افزار تخمين رتبه در برنامه ريزي خود براي موفقيت در كنكور سراسري استفاده نمايند چرا كه به وسيله اين نرم افزار تخمين رتبه مي تواند پيش بيني كند با چه درصدهايي چه رتبه اي را كسب مي كند و بر اساس آن رتبه در چه دانشگاه هايي پذيرش مي شود .

هنگام انتخاب رشته از كدام رتبه كارنامه استفاده كنيم؟

پس از برگزاري كنكور سراسري 97 تمامي داوطلبين قادر خواهند بود در زمان مقرر با ورود به سايت سازمان سنجش اقدام به مشاهده نتايج كنكور سراسري خود نمايند و با مشاهده كارنامه كنكور سراسري خود و در صورت مجاز شدن به انتخاب رشته اقدام به انتخاب رشته كنكور سراسري خود نمايند . توجه داشته باشيد كه اكثر داوطلبين با دريافت كارنامه خود با اين موضوع رو به رو مي شوند كه با اصطلاحاتي از قبيل رتبه و نمرات كسب شده در منطقه ،سهميه ، رتبه كل و زير رتبه هاي هر گروه مواجه مي شوند و نمي دانند در اين رابطه از كدام يك از رتبه هاي خود استفاده نمايد در همين راستا ما در اين مقاله مي خواهيم تمامي اين تعريفات را به شما توضيح دهيم تا بتوانيد به راحتي از رتبه هاي متعدد استفاده نماييد .

انواع رتبه ها

رتبه در منطقه :

سازمان سنجش در فرم ثبت نام كنكور سراسري خود سه سهميه مناطق بر اساس سهميه منطقه 1 ، سهميه منطقه 2 ، سهميه منطقه 3 ارائهئ نموده است كه تمامي داوطلبين بايد در ثبت نام اوليه كنكور سراسري خود بايد يكي از اين مناطق را انتخاب نمايد .بنابراين رتبه در منطقه به معناي كسب توانايي علمي دانش آموز در جامعه آماري آن منطقه مي باشد.مثلا دانش آموزي رتبه 3410 در منطقه 2 اخذ كرده است و تعداد افراد شركت كننده در آن منطقه به عنوان مثال 100000 نفر بوده و از اين تعداد 48000 نفر از طرف سازمان سنجش مجاز به انتخاب رشته شده اند، بنابراين دانش آموز مذكور ” نفر 3410ام از تعداد نفرات 48000ام مجاز به انتخاب رشته در منطقه 2″ مي باشد.

رتبه در سهميه :

سهميه هايي كه سازمان سنجش در نظر گرفته است از قبيل سهميه خانواده شهدا ، ايثارگران ،جانبازان و سهميه بهياران و … مي باشد رتبه هاي اين افراد نيز مشابه بند 1 نسبت به تعداد شركت كنندگان در سهميه خودشان در كارنامه مي آيد.مثلا رتبه داوطلبي در سهميه شاهد 45 شده و آخرين نفر مجاز به انتخاب رشته در اين سهميه 7500 است ، با توضيحات بالا اين دانش آموز ” نفر 45ام از تعداد نفرات 7500ام مجاز به انتخاب رشته در سهميه شاهد” است.

رتبه كشوري :

رتبه كشوري رتبه اي است كه داوطلب در جامعه آماري كل شركت كنندگان مجاز به نتخاب رشته در گروه آزمايشي خود كسب كرده است

رتبه هاي زيرگروه :

در هر گروه آزمايشي بسته به تفاوت ضرايب دروس امتحاني چند زير گروه تعريف مي شود كه هركدام از داوطلبان در آنها رتبه هاي متفاوتي گرفته اند. مثلا داوطلبان شركت كننده در رشته تجربي نسبت به پاسخگويي به درس زمين شناسي در دو زير گروه 1 و 2 ،دو رتبه متفاوت ميبينند. اگر به سوالات زمين شناسي جواب داده باشند رتبه زير گروه 2 كمتر از رتبه زير گروه 1 ميشود.در زير گروه 1 اهميت درس زمين شناسي صفر درنظر گرفته شده است.

نرم افزار تخمين رتبه كنكور سراسري 97

در نرم افزار تخمين رتبه كنكور سراسري 97 هر داوطلب قادر خواهند بود پس از اينكه در جلسه كنكور سراسري شركت كردند و مي توانند درصد دروس خود در كنكور را پيش بيني كنند و يا پس از انتشار دفترچه سوالات كنكور سراسري 97 به همراهكليد پاسخگويي سوالات كنكور سراسري 97 مي توانند درصد دروس خود را محاسبه كنند ، مي توانند با استفاده از نرم افزار تخمين رتبه كنكور سراسري 97 رتبه خود در كنكور سراسري را پيش بيني كنندتا كمي از استرس هر داوطلب تا زمان اعلام نتايج اوليه كنكور سراسري 97 بكاهند

منبع : تخمين رتبه كنكور سراسري 97

مطالب مرتبط :

ليست دانشگاه هاي مجازي ايران - شهريه دانشگاه هاي پرديس خودگردان - شرايط تحصيل در پرديس خودگردان 97 - كارنامه سبز يا كارنامه نهايي - دريافت كد ايثارگري ارتش و سپاه - ثبت نام دانشگاه فرهنگيان 97 - مدارك لازم جهت ثبت نام دانشگاه فرهنگيان - شرايط سني تربيت معلم سال 97 - ليست رشته هاي دانشگاه فرهنگيان 97 - تاثير سهميه 5 درصدي ايثارگران زير 25 - سهميه مناطق در كنكور سراسري 97 - سهميه هاي كنكور سراسري 97 - زمان ثبت نام دانشگاه امام صادق - شرايط ورود به دانشگاه امام صادق 97 - زمان ثبت نام دانشگاه امام حسين 97 - تاريخ برگزاري كنكور سراسري 97 - درصد هاي لازم براي تراز ۶۰۰۰ - درصد هاي لازم براي تراز 7000 - تحصيل در رشته هاي نيمه حضوري - اعتراض به نتايج كنكور سراسري 97 - ترميم معدل كنكور 97 - افزايش تراز تا 7000 - بهترين آزمون آزمايشي كنكور كدام است - افزايش تمركز و كاهش بي دقتي در جلسه كنكور 97 - نحوه تست زني ريدينگ كنكور 97 - بومي گزيني - مباحث پر تكرار كنكور تجربي - برنامه ريزي عيد تا كنكور 97 - ثبت نام دانشگاه هاي مجازي 97 - چگونه تراز خود را در كنكور 97 افزايش دهيم

برچسب ها تخمين رتبه , تخمين رتبه 97 , نرم افزار تخمين رتبه 97 , ليست دانشگاه هاي مجازي ايران , شهريه دانشگاه هاي پرديس خودگردان , شرايط تحصيل در پرديس خودگردان 97 , كارنامه سبز يا كارنامه نهايي , دريافت كد ايثارگري ارتش و سپاه , ثبت نام دانشگاه فرهنگيان 97 , مدارك لازم جهت ثبت نام دانشگاه فرهنگيان , شرايط سني تربيت معلم سال 97 , ليست رشته هاي دانشگاه فرهنگيان 97 , تاثير سهميه 5 درصدي ايثارگران زير 25 , سهميه مناطق در كنكور سراسري 97 , سهميه هاي كنكور سراسري 97 , زمان ثبت نام دانشگاه امام صادق , شرايط ورود به دانشگاه امام صادق 97 , زمان ثبت نام دانشگاه امام حسين 97 , تاريخ برگزاري كنكور سراسري 97 , درصد هاي لازم براي تراز ۶۰۰۰ , درصد هاي لازم براي تراز 7000 , تحصيل در رشته هاي نيمه حضوري , اعتراض به نتايج كنكور سراسري 97 , ترميم معدل كنكور 97 , افزايش تراز تا 7000 , بهترين آزمون آزمايشي كنكور كدام است , افزايش تمركز و كاهش بي دقتي در جلسه كنكور 97 , نحوه تست زني ريدينگ كنكور 97 , بومي گزيني , مباحث پر تكرار كنكور تجربي , برنامه ريزي عيد تا كنكور 97 , ثبت نام دانشگاه هاي مجازي 97 , چگونه تراز خود را در كنكور 97 افزايش دهيم ,
بازدید : 152
11 زمان : 1399:2

همانطور كه در مقاله ثبت نام كنكور سراسري 97 به آن اشاره كرديم ثبت نام كنكور سراسري 97 – 98 از روز 19 بهمن آغاز مي شود و تا روز 28 بهمن ادامه خواهد يافت . در بحث كنكور سراسري بايد به اين موضوع اشاره كنيم كه در بحث كنكور درميان داوطلبين وجود دارد اين موضوع مي باشد كه با چه رتبه اي در كدام دانشگاه مي توانند قبول شود كه در همين راستا ميتواند از نرم افزار تخمين رتبه كنكور سراسري استفاده نمايد .

نرم افزار تخمين رتبه كنكور سراسري اين كمك را به داوطلب مي نمايد كه بتواند بر اساس درصد دروس كنكور خود رتبه كسب كرده خود را پيش بيني كند به همين علت پيشنهاد ميكنيم حتما داوطلبين از اين نرم افزار تخمين رتبه در برنامه ريزي خود براي موفقيت در كنكور سراسري استفاده نمايند چرا كه به وسيله اين نرم افزار تخمين رتبه مي تواند پيش بيني كند با چه درصدهايي چه رتبه اي را كسب مي كند و بر اساس آن رتبه در چه دانشگاه هايي پذيرش مي شود .

هنگام انتخاب رشته از كدام رتبه كارنامه استفاده كنيم؟

پس از برگزاري كنكور سراسري 97 تمامي داوطلبين قادر خواهند بود در زمان مقرر با ورود به سايت سازمان سنجش اقدام به مشاهده نتايج كنكور سراسري خود نمايند و با مشاهده كارنامه كنكور سراسري خود و در صورت مجاز شدن به انتخاب رشته اقدام به انتخاب رشته كنكور سراسري خود نمايند . توجه داشته باشيد كه اكثر داوطلبين با دريافت كارنامه خود با اين موضوع رو به رو مي شوند كه با اصطلاحاتي از قبيل رتبه و نمرات كسب شده در منطقه ،سهميه ، رتبه كل و زير رتبه هاي هر گروه مواجه مي شوند و نمي دانند در اين رابطه از كدام يك از رتبه هاي خود استفاده نمايد در همين راستا ما در اين مقاله مي خواهيم تمامي اين تعريفات را به شما توضيح دهيم تا بتوانيد به راحتي از رتبه هاي متعدد استفاده نماييد .

انواع رتبه ها

رتبه در منطقه :

سازمان سنجش در فرم ثبت نام كنكور سراسري خود سه سهميه مناطق بر اساس سهميه منطقه 1 ، سهميه منطقه 2 ، سهميه منطقه 3 ارائهئ نموده است كه تمامي داوطلبين بايد در ثبت نام اوليه كنكور سراسري خود بايد يكي از اين مناطق را انتخاب نمايد .بنابراين رتبه در منطقه به معناي كسب توانايي علمي دانش آموز در جامعه آماري آن منطقه مي باشد.مثلا دانش آموزي رتبه 3410 در منطقه 2 اخذ كرده است و تعداد افراد شركت كننده در آن منطقه به عنوان مثال 100000 نفر بوده و از اين تعداد 48000 نفر از طرف سازمان سنجش مجاز به انتخاب رشته شده اند، بنابراين دانش آموز مذكور ” نفر 3410ام از تعداد نفرات 48000ام مجاز به انتخاب رشته در منطقه 2″ مي باشد.

رتبه در سهميه :

سهميه هايي كه سازمان سنجش در نظر گرفته است از قبيل سهميه خانواده شهدا ، ايثارگران ،جانبازان و سهميه بهياران و … مي باشد رتبه هاي اين افراد نيز مشابه بند 1 نسبت به تعداد شركت كنندگان در سهميه خودشان در كارنامه مي آيد.مثلا رتبه داوطلبي در سهميه شاهد 45 شده و آخرين نفر مجاز به انتخاب رشته در اين سهميه 7500 است ، با توضيحات بالا اين دانش آموز ” نفر 45ام از تعداد نفرات 7500ام مجاز به انتخاب رشته در سهميه شاهد” است.

رتبه كشوري :

رتبه كشوري رتبه اي است كه داوطلب در جامعه آماري كل شركت كنندگان مجاز به نتخاب رشته در گروه آزمايشي خود كسب كرده است

رتبه هاي زيرگروه :

در هر گروه آزمايشي بسته به تفاوت ضرايب دروس امتحاني چند زير گروه تعريف مي شود كه هركدام از داوطلبان در آنها رتبه هاي متفاوتي گرفته اند. مثلا داوطلبان شركت كننده در رشته تجربي نسبت به پاسخگويي به درس زمين شناسي در دو زير گروه 1 و 2 ،دو رتبه متفاوت ميبينند. اگر به سوالات زمين شناسي جواب داده باشند رتبه زير گروه 2 كمتر از رتبه زير گروه 1 ميشود.در زير گروه 1 اهميت درس زمين شناسي صفر درنظر گرفته شده است.

نرم افزار تخمين رتبه كنكور سراسري 97

در نرم افزار تخمين رتبه كنكور سراسري 97 هر داوطلب قادر خواهند بود پس از اينكه در جلسه كنكور سراسري شركت كردند و مي توانند درصد دروس خود در كنكور را پيش بيني كنند و يا پس از انتشار دفترچه سوالات كنكور سراسري 97 به همراهكليد پاسخگويي سوالات كنكور سراسري 97 مي توانند درصد دروس خود را محاسبه كنند ، مي توانند با استفاده از نرم افزار تخمين رتبه كنكور سراسري 97 رتبه خود در كنكور سراسري را پيش بيني كنندتا كمي از استرس هر داوطلب تا زمان اعلام نتايج اوليه كنكور سراسري 97 بكاهند

منبع : تخمين رتبه كنكور سراسري 97

مطالب مرتبط :

ليست دانشگاه هاي مجازي ايران - شهريه دانشگاه هاي پرديس خودگردان - شرايط تحصيل در پرديس خودگردان 97 - كارنامه سبز يا كارنامه نهايي - دريافت كد ايثارگري ارتش و سپاه - ثبت نام دانشگاه فرهنگيان 97 - مدارك لازم جهت ثبت نام دانشگاه فرهنگيان - شرايط سني تربيت معلم سال 97 - ليست رشته هاي دانشگاه فرهنگيان 97 - تاثير سهميه 5 درصدي ايثارگران زير 25 - سهميه مناطق در كنكور سراسري 97 - سهميه هاي كنكور سراسري 97 - زمان ثبت نام دانشگاه امام صادق - شرايط ورود به دانشگاه امام صادق 97 - زمان ثبت نام دانشگاه امام حسين 97 - تاريخ برگزاري كنكور سراسري 97 - درصد هاي لازم براي تراز ۶۰۰۰ - درصد هاي لازم براي تراز 7000 - تحصيل در رشته هاي نيمه حضوري - اعتراض به نتايج كنكور سراسري 97 - ترميم معدل كنكور 97 - افزايش تراز تا 7000 - بهترين آزمون آزمايشي كنكور كدام است - افزايش تمركز و كاهش بي دقتي در جلسه كنكور 97 - نحوه تست زني ريدينگ كنكور 97 - بومي گزيني - مباحث پر تكرار كنكور تجربي - برنامه ريزي عيد تا كنكور 97 - ثبت نام دانشگاه هاي مجازي 97 - چگونه تراز خود را در كنكور 97 افزايش دهيم

برچسب ها تخمين رتبه , تخمين رتبه 97 , نرم افزار تخمين رتبه 97 , ليست دانشگاه هاي مجازي ايران , شهريه دانشگاه هاي پرديس خودگردان , شرايط تحصيل در پرديس خودگردان 97 , كارنامه سبز يا كارنامه نهايي , دريافت كد ايثارگري ارتش و سپاه , ثبت نام دانشگاه فرهنگيان 97 , مدارك لازم جهت ثبت نام دانشگاه فرهنگيان , شرايط سني تربيت معلم سال 97 , ليست رشته هاي دانشگاه فرهنگيان 97 , تاثير سهميه 5 درصدي ايثارگران زير 25 , سهميه مناطق در كنكور سراسري 97 , سهميه هاي كنكور سراسري 97 , زمان ثبت نام دانشگاه امام صادق , شرايط ورود به دانشگاه امام صادق 97 , زمان ثبت نام دانشگاه امام حسين 97 , تاريخ برگزاري كنكور سراسري 97 , درصد هاي لازم براي تراز ۶۰۰۰ , درصد هاي لازم براي تراز 7000 , تحصيل در رشته هاي نيمه حضوري , اعتراض به نتايج كنكور سراسري 97 , ترميم معدل كنكور 97 , افزايش تراز تا 7000 , بهترين آزمون آزمايشي كنكور كدام است , افزايش تمركز و كاهش بي دقتي در جلسه كنكور 97 , نحوه تست زني ريدينگ كنكور 97 , بومي گزيني , مباحث پر تكرار كنكور تجربي , برنامه ريزي عيد تا كنكور 97 , ثبت نام دانشگاه هاي مجازي 97 , چگونه تراز خود را در كنكور 97 افزايش دهيم ,
بازدید : 145
11 زمان : 1399:2

همانطور كه در مقاله ثبت نام كنكور سراسري 97 به آن اشاره كرديم ثبت نام كنكور سراسري 97 – 98 از روز 19 بهمن آغاز مي شود و تا روز 28 بهمن ادامه خواهد يافت . در بحث كنكور سراسري بايد به اين موضوع اشاره كنيم كه در بحث كنكور درميان داوطلبين وجود دارد اين موضوع مي باشد كه با چه رتبه اي در كدام دانشگاه مي توانند قبول شود كه در همين راستا ميتواند از نرم افزار تخمين رتبه كنكور سراسري استفاده نمايد .

نرم افزار تخمين رتبه كنكور سراسري اين كمك را به داوطلب مي نمايد كه بتواند بر اساس درصد دروس كنكور خود رتبه كسب كرده خود را پيش بيني كند به همين علت پيشنهاد ميكنيم حتما داوطلبين از اين نرم افزار تخمين رتبه در برنامه ريزي خود براي موفقيت در كنكور سراسري استفاده نمايند چرا كه به وسيله اين نرم افزار تخمين رتبه مي تواند پيش بيني كند با چه درصدهايي چه رتبه اي را كسب مي كند و بر اساس آن رتبه در چه دانشگاه هايي پذيرش مي شود .

هنگام انتخاب رشته از كدام رتبه كارنامه استفاده كنيم؟

پس از برگزاري كنكور سراسري 97 تمامي داوطلبين قادر خواهند بود در زمان مقرر با ورود به سايت سازمان سنجش اقدام به مشاهده نتايج كنكور سراسري خود نمايند و با مشاهده كارنامه كنكور سراسري خود و در صورت مجاز شدن به انتخاب رشته اقدام به انتخاب رشته كنكور سراسري خود نمايند . توجه داشته باشيد كه اكثر داوطلبين با دريافت كارنامه خود با اين موضوع رو به رو مي شوند كه با اصطلاحاتي از قبيل رتبه و نمرات كسب شده در منطقه ،سهميه ، رتبه كل و زير رتبه هاي هر گروه مواجه مي شوند و نمي دانند در اين رابطه از كدام يك از رتبه هاي خود استفاده نمايد در همين راستا ما در اين مقاله مي خواهيم تمامي اين تعريفات را به شما توضيح دهيم تا بتوانيد به راحتي از رتبه هاي متعدد استفاده نماييد .

انواع رتبه ها

رتبه در منطقه :

سازمان سنجش در فرم ثبت نام كنكور سراسري خود سه سهميه مناطق بر اساس سهميه منطقه 1 ، سهميه منطقه 2 ، سهميه منطقه 3 ارائهئ نموده است كه تمامي داوطلبين بايد در ثبت نام اوليه كنكور سراسري خود بايد يكي از اين مناطق را انتخاب نمايد .بنابراين رتبه در منطقه به معناي كسب توانايي علمي دانش آموز در جامعه آماري آن منطقه مي باشد.مثلا دانش آموزي رتبه 3410 در منطقه 2 اخذ كرده است و تعداد افراد شركت كننده در آن منطقه به عنوان مثال 100000 نفر بوده و از اين تعداد 48000 نفر از طرف سازمان سنجش مجاز به انتخاب رشته شده اند، بنابراين دانش آموز مذكور ” نفر 3410ام از تعداد نفرات 48000ام مجاز به انتخاب رشته در منطقه 2″ مي باشد.

رتبه در سهميه :

سهميه هايي كه سازمان سنجش در نظر گرفته است از قبيل سهميه خانواده شهدا ، ايثارگران ،جانبازان و سهميه بهياران و … مي باشد رتبه هاي اين افراد نيز مشابه بند 1 نسبت به تعداد شركت كنندگان در سهميه خودشان در كارنامه مي آيد.مثلا رتبه داوطلبي در سهميه شاهد 45 شده و آخرين نفر مجاز به انتخاب رشته در اين سهميه 7500 است ، با توضيحات بالا اين دانش آموز ” نفر 45ام از تعداد نفرات 7500ام مجاز به انتخاب رشته در سهميه شاهد” است.

رتبه كشوري :

رتبه كشوري رتبه اي است كه داوطلب در جامعه آماري كل شركت كنندگان مجاز به نتخاب رشته در گروه آزمايشي خود كسب كرده است

رتبه هاي زيرگروه :

در هر گروه آزمايشي بسته به تفاوت ضرايب دروس امتحاني چند زير گروه تعريف مي شود كه هركدام از داوطلبان در آنها رتبه هاي متفاوتي گرفته اند. مثلا داوطلبان شركت كننده در رشته تجربي نسبت به پاسخگويي به درس زمين شناسي در دو زير گروه 1 و 2 ،دو رتبه متفاوت ميبينند. اگر به سوالات زمين شناسي جواب داده باشند رتبه زير گروه 2 كمتر از رتبه زير گروه 1 ميشود.در زير گروه 1 اهميت درس زمين شناسي صفر درنظر گرفته شده است.

نرم افزار تخمين رتبه كنكور سراسري 97

در نرم افزار تخمين رتبه كنكور سراسري 97 هر داوطلب قادر خواهند بود پس از اينكه در جلسه كنكور سراسري شركت كردند و مي توانند درصد دروس خود در كنكور را پيش بيني كنند و يا پس از انتشار دفترچه سوالات كنكور سراسري 97 به همراهكليد پاسخگويي سوالات كنكور سراسري 97 مي توانند درصد دروس خود را محاسبه كنند ، مي توانند با استفاده از نرم افزار تخمين رتبه كنكور سراسري 97 رتبه خود در كنكور سراسري را پيش بيني كنندتا كمي از استرس هر داوطلب تا زمان اعلام نتايج اوليه كنكور سراسري 97 بكاهند

منبع : تخمين رتبه كنكور سراسري 97

مطالب مرتبط :

ليست دانشگاه هاي مجازي ايران - شهريه دانشگاه هاي پرديس خودگردان - شرايط تحصيل در پرديس خودگردان 97 - كارنامه سبز يا كارنامه نهايي - دريافت كد ايثارگري ارتش و سپاه - ثبت نام دانشگاه فرهنگيان 97 - مدارك لازم جهت ثبت نام دانشگاه فرهنگيان - شرايط سني تربيت معلم سال 97 - ليست رشته هاي دانشگاه فرهنگيان 97 - تاثير سهميه 5 درصدي ايثارگران زير 25 - سهميه مناطق در كنكور سراسري 97 - سهميه هاي كنكور سراسري 97 - زمان ثبت نام دانشگاه امام صادق - شرايط ورود به دانشگاه امام صادق 97 - زمان ثبت نام دانشگاه امام حسين 97 - تاريخ برگزاري كنكور سراسري 97 - درصد هاي لازم براي تراز ۶۰۰۰ - درصد هاي لازم براي تراز 7000 - تحصيل در رشته هاي نيمه حضوري - اعتراض به نتايج كنكور سراسري 97 - ترميم معدل كنكور 97 - افزايش تراز تا 7000 - بهترين آزمون آزمايشي كنكور كدام است - افزايش تمركز و كاهش بي دقتي در جلسه كنكور 97 - نحوه تست زني ريدينگ كنكور 97 - بومي گزيني - مباحث پر تكرار كنكور تجربي - برنامه ريزي عيد تا كنكور 97 - ثبت نام دانشگاه هاي مجازي 97 - چگونه تراز خود را در كنكور 97 افزايش دهيم

برچسب ها تخمين رتبه , تخمين رتبه 97 , نرم افزار تخمين رتبه 97 , ليست دانشگاه هاي مجازي ايران , شهريه دانشگاه هاي پرديس خودگردان , شرايط تحصيل در پرديس خودگردان 97 , كارنامه سبز يا كارنامه نهايي , دريافت كد ايثارگري ارتش و سپاه , ثبت نام دانشگاه فرهنگيان 97 , مدارك لازم جهت ثبت نام دانشگاه فرهنگيان , شرايط سني تربيت معلم سال 97 , ليست رشته هاي دانشگاه فرهنگيان 97 , تاثير سهميه 5 درصدي ايثارگران زير 25 , سهميه مناطق در كنكور سراسري 97 , سهميه هاي كنكور سراسري 97 , زمان ثبت نام دانشگاه امام صادق , شرايط ورود به دانشگاه امام صادق 97 , زمان ثبت نام دانشگاه امام حسين 97 , تاريخ برگزاري كنكور سراسري 97 , درصد هاي لازم براي تراز ۶۰۰۰ , درصد هاي لازم براي تراز 7000 , تحصيل در رشته هاي نيمه حضوري , اعتراض به نتايج كنكور سراسري 97 , ترميم معدل كنكور 97 , افزايش تراز تا 7000 , بهترين آزمون آزمايشي كنكور كدام است , افزايش تمركز و كاهش بي دقتي در جلسه كنكور 97 , نحوه تست زني ريدينگ كنكور 97 , بومي گزيني , مباحث پر تكرار كنكور تجربي , برنامه ريزي عيد تا كنكور 97 , ثبت نام دانشگاه هاي مجازي 97 , چگونه تراز خود را در كنكور 97 افزايش دهيم ,
بازدید : 151
11 زمان : 1399:2

همانطور كه در مقاله ثبت نام كنكور سراسري 97 به آن اشاره كرديم ثبت نام كنكور سراسري 97 – 98 از روز 19 بهمن آغاز مي شود و تا روز 28 بهمن ادامه خواهد يافت . در بحث كنكور سراسري بايد به اين موضوع اشاره كنيم كه در بحث كنكور درميان داوطلبين وجود دارد اين موضوع مي باشد كه با چه رتبه اي در كدام دانشگاه مي توانند قبول شود كه در همين راستا ميتواند از نرم افزار تخمين رتبه كنكور سراسري استفاده نمايد .

نرم افزار تخمين رتبه كنكور سراسري اين كمك را به داوطلب مي نمايد كه بتواند بر اساس درصد دروس كنكور خود رتبه كسب كرده خود را پيش بيني كند به همين علت پيشنهاد ميكنيم حتما داوطلبين از اين نرم افزار تخمين رتبه در برنامه ريزي خود براي موفقيت در كنكور سراسري استفاده نمايند چرا كه به وسيله اين نرم افزار تخمين رتبه مي تواند پيش بيني كند با چه درصدهايي چه رتبه اي را كسب مي كند و بر اساس آن رتبه در چه دانشگاه هايي پذيرش مي شود .

هنگام انتخاب رشته از كدام رتبه كارنامه استفاده كنيم؟

پس از برگزاري كنكور سراسري 97 تمامي داوطلبين قادر خواهند بود در زمان مقرر با ورود به سايت سازمان سنجش اقدام به مشاهده نتايج كنكور سراسري خود نمايند و با مشاهده كارنامه كنكور سراسري خود و در صورت مجاز شدن به انتخاب رشته اقدام به انتخاب رشته كنكور سراسري خود نمايند . توجه داشته باشيد كه اكثر داوطلبين با دريافت كارنامه خود با اين موضوع رو به رو مي شوند كه با اصطلاحاتي از قبيل رتبه و نمرات كسب شده در منطقه ،سهميه ، رتبه كل و زير رتبه هاي هر گروه مواجه مي شوند و نمي دانند در اين رابطه از كدام يك از رتبه هاي خود استفاده نمايد در همين راستا ما در اين مقاله مي خواهيم تمامي اين تعريفات را به شما توضيح دهيم تا بتوانيد به راحتي از رتبه هاي متعدد استفاده نماييد .

انواع رتبه ها

رتبه در منطقه :

سازمان سنجش در فرم ثبت نام كنكور سراسري خود سه سهميه مناطق بر اساس سهميه منطقه 1 ، سهميه منطقه 2 ، سهميه منطقه 3 ارائهئ نموده است كه تمامي داوطلبين بايد در ثبت نام اوليه كنكور سراسري خود بايد يكي از اين مناطق را انتخاب نمايد .بنابراين رتبه در منطقه به معناي كسب توانايي علمي دانش آموز در جامعه آماري آن منطقه مي باشد.مثلا دانش آموزي رتبه 3410 در منطقه 2 اخذ كرده است و تعداد افراد شركت كننده در آن منطقه به عنوان مثال 100000 نفر بوده و از اين تعداد 48000 نفر از طرف سازمان سنجش مجاز به انتخاب رشته شده اند، بنابراين دانش آموز مذكور ” نفر 3410ام از تعداد نفرات 48000ام مجاز به انتخاب رشته در منطقه 2″ مي باشد.

رتبه در سهميه :

سهميه هايي كه سازمان سنجش در نظر گرفته است از قبيل سهميه خانواده شهدا ، ايثارگران ،جانبازان و سهميه بهياران و … مي باشد رتبه هاي اين افراد نيز مشابه بند 1 نسبت به تعداد شركت كنندگان در سهميه خودشان در كارنامه مي آيد.مثلا رتبه داوطلبي در سهميه شاهد 45 شده و آخرين نفر مجاز به انتخاب رشته در اين سهميه 7500 است ، با توضيحات بالا اين دانش آموز ” نفر 45ام از تعداد نفرات 7500ام مجاز به انتخاب رشته در سهميه شاهد” است.

رتبه كشوري :

رتبه كشوري رتبه اي است كه داوطلب در جامعه آماري كل شركت كنندگان مجاز به نتخاب رشته در گروه آزمايشي خود كسب كرده است

رتبه هاي زيرگروه :

در هر گروه آزمايشي بسته به تفاوت ضرايب دروس امتحاني چند زير گروه تعريف مي شود كه هركدام از داوطلبان در آنها رتبه هاي متفاوتي گرفته اند. مثلا داوطلبان شركت كننده در رشته تجربي نسبت به پاسخگويي به درس زمين شناسي در دو زير گروه 1 و 2 ،دو رتبه متفاوت ميبينند. اگر به سوالات زمين شناسي جواب داده باشند رتبه زير گروه 2 كمتر از رتبه زير گروه 1 ميشود.در زير گروه 1 اهميت درس زمين شناسي صفر درنظر گرفته شده است.

نرم افزار تخمين رتبه كنكور سراسري 97

در نرم افزار تخمين رتبه كنكور سراسري 97 هر داوطلب قادر خواهند بود پس از اينكه در جلسه كنكور سراسري شركت كردند و مي توانند درصد دروس خود در كنكور را پيش بيني كنند و يا پس از انتشار دفترچه سوالات كنكور سراسري 97 به همراهكليد پاسخگويي سوالات كنكور سراسري 97 مي توانند درصد دروس خود را محاسبه كنند ، مي توانند با استفاده از نرم افزار تخمين رتبه كنكور سراسري 97 رتبه خود در كنكور سراسري را پيش بيني كنندتا كمي از استرس هر داوطلب تا زمان اعلام نتايج اوليه كنكور سراسري 97 بكاهند

منبع : تخمين رتبه كنكور سراسري 97

مطالب مرتبط :

ليست دانشگاه هاي مجازي ايران - شهريه دانشگاه هاي پرديس خودگردان - شرايط تحصيل در پرديس خودگردان 97 - كارنامه سبز يا كارنامه نهايي - دريافت كد ايثارگري ارتش و سپاه - ثبت نام دانشگاه فرهنگيان 97 - مدارك لازم جهت ثبت نام دانشگاه فرهنگيان - شرايط سني تربيت معلم سال 97 - ليست رشته هاي دانشگاه فرهنگيان 97 - تاثير سهميه 5 درصدي ايثارگران زير 25 - سهميه مناطق در كنكور سراسري 97 - سهميه هاي كنكور سراسري 97 - زمان ثبت نام دانشگاه امام صادق - شرايط ورود به دانشگاه امام صادق 97 - زمان ثبت نام دانشگاه امام حسين 97 - تاريخ برگزاري كنكور سراسري 97 - درصد هاي لازم براي تراز ۶۰۰۰ - درصد هاي لازم براي تراز 7000 - تحصيل در رشته هاي نيمه حضوري - اعتراض به نتايج كنكور سراسري 97 - ترميم معدل كنكور 97 - افزايش تراز تا 7000 - بهترين آزمون آزمايشي كنكور كدام است - افزايش تمركز و كاهش بي دقتي در جلسه كنكور 97 - نحوه تست زني ريدينگ كنكور 97 - بومي گزيني - مباحث پر تكرار كنكور تجربي - برنامه ريزي عيد تا كنكور 97 - ثبت نام دانشگاه هاي مجازي 97 - چگونه تراز خود را در كنكور 97 افزايش دهيم

برچسب ها تخمين رتبه , تخمين رتبه 97 , نرم افزار تخمين رتبه 97 , ليست دانشگاه هاي مجازي ايران , شهريه دانشگاه هاي پرديس خودگردان , شرايط تحصيل در پرديس خودگردان 97 , كارنامه سبز يا كارنامه نهايي , دريافت كد ايثارگري ارتش و سپاه , ثبت نام دانشگاه فرهنگيان 97 , مدارك لازم جهت ثبت نام دانشگاه فرهنگيان , شرايط سني تربيت معلم سال 97 , ليست رشته هاي دانشگاه فرهنگيان 97 , تاثير سهميه 5 درصدي ايثارگران زير 25 , سهميه مناطق در كنكور سراسري 97 , سهميه هاي كنكور سراسري 97 , زمان ثبت نام دانشگاه امام صادق , شرايط ورود به دانشگاه امام صادق 97 , زمان ثبت نام دانشگاه امام حسين 97 , تاريخ برگزاري كنكور سراسري 97 , درصد هاي لازم براي تراز ۶۰۰۰ , درصد هاي لازم براي تراز 7000 , تحصيل در رشته هاي نيمه حضوري , اعتراض به نتايج كنكور سراسري 97 , ترميم معدل كنكور 97 , افزايش تراز تا 7000 , بهترين آزمون آزمايشي كنكور كدام است , افزايش تمركز و كاهش بي دقتي در جلسه كنكور 97 , نحوه تست زني ريدينگ كنكور 97 , بومي گزيني , مباحث پر تكرار كنكور تجربي , برنامه ريزي عيد تا كنكور 97 , ثبت نام دانشگاه هاي مجازي 97 , چگونه تراز خود را در كنكور 97 افزايش دهيم ,

تعداد صفحات : 17

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
 • کل مطالب : 174
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 9
 • بازدید کننده امروز : 1
 • باردید دیروز : 84
 • بازدید کننده دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 415
 • بازدید ماه : 327
 • بازدید سال : 35391
 • بازدید کلی : 35391
 • <
  پیوندهای روزانه
  آرشیو
  اطلاعات کاربری
  نام کاربری :
  رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  کدهای اختصاصی