loading...

صداي مشاور

مشاوره تحصيلي

بازدید : 163
11 زمان : 1399:2

تمامي داوطلبيني كه داراي مدرك كارداني مورد تاييد وزارت علوم باشند قادر خواهند بود در صورت دارا بودن شرايط ثبت نام آزمون كارداني به كارشناسي كردستان در ثبت نام آزمون كارداني به كارشناسي كردستان شركت نمايند. توجه داشته باشيد كه تمامي كساني كه ميخواهند در زمان ثبت نام كنكور كارداني به كارشناسي 97 شرايط عمومي و اختصاصي و نظام وظيفه در نظر گرفته شده توسط سازمان سنجش را داشته باشند.

اين نكته را در نظر داشته باشيد كه تمام داوطلبين در صورتي كه مشكل نظام وظيفه نداشته باشند مطابق دفترچه ثبت كارداني به كارشناسي 97 مي بايست ثبت نام آزمون كارداني به كارشناسي كردستان را شامل شوند تا بتوانند در اين آزمون شركت نمايند. توجه داشته باشيد شرايط عمومي و اختصاصي كنكور كارداني به كارشناسي براي ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 وثبت نام كارداني به كارشناسي بدون كنكور 97 يكسان خواهد بود.

شرايط عمومي ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 – 98

شرايط عمومي ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 – 98 جزو شرايط ثبت نام كارداني به كارشناسي مي باشد كه تمامي داوطلبيني كه ميخواهند در زمان كارداني به كارشناسي 97 - 98 شركت كنند بايد دارار باشند به شرح ذيل مي باشد :

شرايط عمومي ثبت نام كنكور كارداني به كارشناسي

شرايط اختصاصي ثبت نام آزمون كارداني به كارشناسي كردستان 97 – 98

شرايط اختصاصي ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 – 98 كه جز مهم ترين شرايط ثبت نام كنكور كارداني به كارشناسي 97 مي باشد كه به شرح ذيل مي باشد :

1) مدرك كارداني تمامي متقاضيان بسته به رشته فارغ التحصيلي بايد مورد تاييد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي باشد.

2) تمامي داوطلبيني كه در رشته هاي گروه پزشكي قبول شده اند به ميزان طول تحصيل خود تعهد خدمت به وزارت بهداشت را خواهند داشت. البته بايد اين نكته را در نظر داشته باشيد كه تمامي داوطلبين تحت شرايطي خاص خواهند توانست از اين تعهد به خدمت سر باز زنند.

3) داوطلبيني كه در رشته هاي كارداني قبول شده اند و معدل كل كارداني آنها زير 14 مي باشد مي بايست 24 واحد جبراني بگذرانند.

4) كساني كه در رشته هاي كارداني به كارشناسي گروه پزشكي از طريق كنكور كارداني به كارشناسي 97 قبول شده اند بايد طرح نيروي انساني بگذرانند و نبايد هيچگونه تعهدي به خدمت در ارگان يا دستگاه هاي اجرايي نداشته باشند و از نظر سازمان نظاو وظيفه عمومي هيچگونه محدوديت تحصيلي نداشته باشند.

جهت اطلاع از مدارك لازم جهت ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 كليك كنيد

شرايط نظام وظيفه ثبت نام آزمون كارداني به كارشناسي كردستان 97 – 98

شرايط نظام وظيفه ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 – 98 را مي توان مهم ترين شرايط لازم براي ثبت نمام كارداني به كارشناسي ناميد چراكه در صورتي كه داوطلب شرايط نظام وظيفه ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 را دارا نباشد حتي در صورت قبولي در كنكور كارداني به كارشناسي 97 از ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 وي جلوگيري به عمل خواهد آمد. شرايط نظام وظيفه كارداني به كارشناسي به شرح ذيل مي باشد :

شرايط نظام وظيفه كنكور كارداني به كارشناسيشرايط نظام وظيفه كنكور كارداني به كارشناسيشرايط نظام وظيفه كنكور كارداني به كارشناسي.

صحبت هاي نهايي در رابطه با ثبت نام آزمون كارداني به كارشناسي كردستان۹۷-۹۸

با توجه به توضيحات گفته شده در اين مقاله كاملا در ميابيم كه بحث ثبت نام كنكور كارشناسي ناپيوسته به طور كلي از ظرافت‌ها و ابهامات زيادي برخوردار مي باشد كه در حين ثبت نام بايد دقت كافي را در نظر بگيريد چرا كه شرايط ثبت نام و انتخاب رشته كارداني به كارشناسي ناپيوسته ۹۷-۹۸ ، انتخاب رشته كنكور ، معافيت تحصيلي ( چرا كه در صورت نداشتن معافيت تحصيلي حتي در صورت قبول شدن در آزمون در زمان اعلام نتايج كارداني به كارشناسي 97 در زمان ثبت نام و ارائه مدارك به دانشگاه از ثبت نام داوطلب جلوگيري به عمل خواهد آمد) سهميه هاي تاثير گذار در كنكور كارداني به كارشناسي پيوسته ۹۷-۹۸ و اعلام نتايج آزمون كارداني به كارشناسي 97 ، منابع آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته دقت لازم را انجام داد.

توجه داشته باشيد كه سهميه هاي كنكور كارداني به كارشناسي ۹۷ شامل سهميه رزمندگان و ايثارگران جانبازان و خانواده شهدا مي‌باشد.

به همين دليل به شما پيشنهاد مي كنيم حتماً با استفاده از خدمات مشاوره تحصيلي تلفني با در ارتباط بودم و مشاورانصداي مشاور ثبت نام كنكور كارداني به كارشناسي ناپيوسته خود را انجام و تكميل نماييد.

منبع : كنكور كارداني به كارشناسي ۹۷

بازدید : 163
11 زمان : 1399:2

تمامي داوطلبيني كه داراي مدرك كارداني مورد تاييد وزارت علوم باشند قادر خواهند بود در صورت دارا بودن شرايط ثبت نام آزمون كارداني به كارشناسي كردستان در ثبت نام آزمون كارداني به كارشناسي كردستان شركت نمايند. توجه داشته باشيد كه تمامي كساني كه ميخواهند در زمان ثبت نام كنكور كارداني به كارشناسي 97 شرايط عمومي و اختصاصي و نظام وظيفه در نظر گرفته شده توسط سازمان سنجش را داشته باشند.

اين نكته را در نظر داشته باشيد كه تمام داوطلبين در صورتي كه مشكل نظام وظيفه نداشته باشند مطابق دفترچه ثبت كارداني به كارشناسي 97 مي بايست ثبت نام آزمون كارداني به كارشناسي كردستان را شامل شوند تا بتوانند در اين آزمون شركت نمايند. توجه داشته باشيد شرايط عمومي و اختصاصي كنكور كارداني به كارشناسي براي ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 وثبت نام كارداني به كارشناسي بدون كنكور 97 يكسان خواهد بود.

شرايط عمومي ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 – 98

شرايط عمومي ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 – 98 جزو شرايط ثبت نام كارداني به كارشناسي مي باشد كه تمامي داوطلبيني كه ميخواهند در زمان كارداني به كارشناسي 97 - 98 شركت كنند بايد دارار باشند به شرح ذيل مي باشد :

شرايط عمومي ثبت نام كنكور كارداني به كارشناسي

شرايط اختصاصي ثبت نام آزمون كارداني به كارشناسي كردستان 97 – 98

شرايط اختصاصي ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 – 98 كه جز مهم ترين شرايط ثبت نام كنكور كارداني به كارشناسي 97 مي باشد كه به شرح ذيل مي باشد :

1) مدرك كارداني تمامي متقاضيان بسته به رشته فارغ التحصيلي بايد مورد تاييد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي باشد.

2) تمامي داوطلبيني كه در رشته هاي گروه پزشكي قبول شده اند به ميزان طول تحصيل خود تعهد خدمت به وزارت بهداشت را خواهند داشت. البته بايد اين نكته را در نظر داشته باشيد كه تمامي داوطلبين تحت شرايطي خاص خواهند توانست از اين تعهد به خدمت سر باز زنند.

3) داوطلبيني كه در رشته هاي كارداني قبول شده اند و معدل كل كارداني آنها زير 14 مي باشد مي بايست 24 واحد جبراني بگذرانند.

4) كساني كه در رشته هاي كارداني به كارشناسي گروه پزشكي از طريق كنكور كارداني به كارشناسي 97 قبول شده اند بايد طرح نيروي انساني بگذرانند و نبايد هيچگونه تعهدي به خدمت در ارگان يا دستگاه هاي اجرايي نداشته باشند و از نظر سازمان نظاو وظيفه عمومي هيچگونه محدوديت تحصيلي نداشته باشند.

جهت اطلاع از مدارك لازم جهت ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 كليك كنيد

شرايط نظام وظيفه ثبت نام آزمون كارداني به كارشناسي كردستان 97 – 98

شرايط نظام وظيفه ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 – 98 را مي توان مهم ترين شرايط لازم براي ثبت نمام كارداني به كارشناسي ناميد چراكه در صورتي كه داوطلب شرايط نظام وظيفه ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 را دارا نباشد حتي در صورت قبولي در كنكور كارداني به كارشناسي 97 از ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 وي جلوگيري به عمل خواهد آمد. شرايط نظام وظيفه كارداني به كارشناسي به شرح ذيل مي باشد :

شرايط نظام وظيفه كنكور كارداني به كارشناسيشرايط نظام وظيفه كنكور كارداني به كارشناسيشرايط نظام وظيفه كنكور كارداني به كارشناسي.

صحبت هاي نهايي در رابطه با ثبت نام آزمون كارداني به كارشناسي كردستان۹۷-۹۸

با توجه به توضيحات گفته شده در اين مقاله كاملا در ميابيم كه بحث ثبت نام كنكور كارشناسي ناپيوسته به طور كلي از ظرافت‌ها و ابهامات زيادي برخوردار مي باشد كه در حين ثبت نام بايد دقت كافي را در نظر بگيريد چرا كه شرايط ثبت نام و انتخاب رشته كارداني به كارشناسي ناپيوسته ۹۷-۹۸ ، انتخاب رشته كنكور ، معافيت تحصيلي ( چرا كه در صورت نداشتن معافيت تحصيلي حتي در صورت قبول شدن در آزمون در زمان اعلام نتايج كارداني به كارشناسي 97 در زمان ثبت نام و ارائه مدارك به دانشگاه از ثبت نام داوطلب جلوگيري به عمل خواهد آمد) سهميه هاي تاثير گذار در كنكور كارداني به كارشناسي پيوسته ۹۷-۹۸ و اعلام نتايج آزمون كارداني به كارشناسي 97 ، منابع آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته دقت لازم را انجام داد.

توجه داشته باشيد كه سهميه هاي كنكور كارداني به كارشناسي ۹۷ شامل سهميه رزمندگان و ايثارگران جانبازان و خانواده شهدا مي‌باشد.

به همين دليل به شما پيشنهاد مي كنيم حتماً با استفاده از خدمات مشاوره تحصيلي تلفني با در ارتباط بودم و مشاورانصداي مشاور ثبت نام كنكور كارداني به كارشناسي ناپيوسته خود را انجام و تكميل نماييد.

منبع : كنكور كارداني به كارشناسي ۹۷

بازدید : 148
11 زمان : 1399:2

تمامي داوطلبيني كه داراي مدرك كارداني مورد تاييد وزارت علوم باشند قادر خواهند بود در صورت دارا بودن شرايط ثبت نام آزمون كارداني به كارشناسي كردستان در ثبت نام آزمون كارداني به كارشناسي كردستان شركت نمايند. توجه داشته باشيد كه تمامي كساني كه ميخواهند در زمان ثبت نام كنكور كارداني به كارشناسي 97 شرايط عمومي و اختصاصي و نظام وظيفه در نظر گرفته شده توسط سازمان سنجش را داشته باشند.

اين نكته را در نظر داشته باشيد كه تمام داوطلبين در صورتي كه مشكل نظام وظيفه نداشته باشند مطابق دفترچه ثبت كارداني به كارشناسي 97 مي بايست ثبت نام آزمون كارداني به كارشناسي كردستان را شامل شوند تا بتوانند در اين آزمون شركت نمايند. توجه داشته باشيد شرايط عمومي و اختصاصي كنكور كارداني به كارشناسي براي ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 وثبت نام كارداني به كارشناسي بدون كنكور 97 يكسان خواهد بود.

شرايط عمومي ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 – 98

شرايط عمومي ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 – 98 جزو شرايط ثبت نام كارداني به كارشناسي مي باشد كه تمامي داوطلبيني كه ميخواهند در زمان كارداني به كارشناسي 97 - 98 شركت كنند بايد دارار باشند به شرح ذيل مي باشد :

شرايط عمومي ثبت نام كنكور كارداني به كارشناسي

شرايط اختصاصي ثبت نام آزمون كارداني به كارشناسي كردستان 97 – 98

شرايط اختصاصي ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 – 98 كه جز مهم ترين شرايط ثبت نام كنكور كارداني به كارشناسي 97 مي باشد كه به شرح ذيل مي باشد :

1) مدرك كارداني تمامي متقاضيان بسته به رشته فارغ التحصيلي بايد مورد تاييد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي باشد.

2) تمامي داوطلبيني كه در رشته هاي گروه پزشكي قبول شده اند به ميزان طول تحصيل خود تعهد خدمت به وزارت بهداشت را خواهند داشت. البته بايد اين نكته را در نظر داشته باشيد كه تمامي داوطلبين تحت شرايطي خاص خواهند توانست از اين تعهد به خدمت سر باز زنند.

3) داوطلبيني كه در رشته هاي كارداني قبول شده اند و معدل كل كارداني آنها زير 14 مي باشد مي بايست 24 واحد جبراني بگذرانند.

4) كساني كه در رشته هاي كارداني به كارشناسي گروه پزشكي از طريق كنكور كارداني به كارشناسي 97 قبول شده اند بايد طرح نيروي انساني بگذرانند و نبايد هيچگونه تعهدي به خدمت در ارگان يا دستگاه هاي اجرايي نداشته باشند و از نظر سازمان نظاو وظيفه عمومي هيچگونه محدوديت تحصيلي نداشته باشند.

جهت اطلاع از مدارك لازم جهت ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 كليك كنيد

شرايط نظام وظيفه ثبت نام آزمون كارداني به كارشناسي كردستان 97 – 98

شرايط نظام وظيفه ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 – 98 را مي توان مهم ترين شرايط لازم براي ثبت نمام كارداني به كارشناسي ناميد چراكه در صورتي كه داوطلب شرايط نظام وظيفه ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 را دارا نباشد حتي در صورت قبولي در كنكور كارداني به كارشناسي 97 از ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 وي جلوگيري به عمل خواهد آمد. شرايط نظام وظيفه كارداني به كارشناسي به شرح ذيل مي باشد :

شرايط نظام وظيفه كنكور كارداني به كارشناسيشرايط نظام وظيفه كنكور كارداني به كارشناسيشرايط نظام وظيفه كنكور كارداني به كارشناسي.

صحبت هاي نهايي در رابطه با ثبت نام آزمون كارداني به كارشناسي كردستان۹۷-۹۸

با توجه به توضيحات گفته شده در اين مقاله كاملا در ميابيم كه بحث ثبت نام كنكور كارشناسي ناپيوسته به طور كلي از ظرافت‌ها و ابهامات زيادي برخوردار مي باشد كه در حين ثبت نام بايد دقت كافي را در نظر بگيريد چرا كه شرايط ثبت نام و انتخاب رشته كارداني به كارشناسي ناپيوسته ۹۷-۹۸ ، انتخاب رشته كنكور ، معافيت تحصيلي ( چرا كه در صورت نداشتن معافيت تحصيلي حتي در صورت قبول شدن در آزمون در زمان اعلام نتايج كارداني به كارشناسي 97 در زمان ثبت نام و ارائه مدارك به دانشگاه از ثبت نام داوطلب جلوگيري به عمل خواهد آمد) سهميه هاي تاثير گذار در كنكور كارداني به كارشناسي پيوسته ۹۷-۹۸ و اعلام نتايج آزمون كارداني به كارشناسي 97 ، منابع آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته دقت لازم را انجام داد.

توجه داشته باشيد كه سهميه هاي كنكور كارداني به كارشناسي ۹۷ شامل سهميه رزمندگان و ايثارگران جانبازان و خانواده شهدا مي‌باشد.

به همين دليل به شما پيشنهاد مي كنيم حتماً با استفاده از خدمات مشاوره تحصيلي تلفني با در ارتباط بودم و مشاورانصداي مشاور ثبت نام كنكور كارداني به كارشناسي ناپيوسته خود را انجام و تكميل نماييد.

منبع : كنكور كارداني به كارشناسي 97

بازدید : 172
11 زمان : 1399:2

تمامي داوطلبيني كه داراي مدرك كارداني مورد تاييد وزارت علوم باشند قادر خواهند بود در صورت دارا بودن شرايط ثبت نام آزمون كارداني به كارشناسي در ثبت نام آزمون كارداني به كارشناسي كردستان شركت نمايند. توجه داشته باشيد كه تمامي كساني كه ميخواهند در زمان ثبت نام كنكور كارداني به كارشناسي 97 شرايط عمومي و اختصاصي و نظام وظيفه در نظر گرفته شده توسط سازمان سنجش را داشته باشند.

اين نكته را در نظر داشته باشيد كه تمام داوطلبين در صورتي كه مشكل نظام وظيفه نداشته باشند مطابق دفترچه ثبت كارداني به كارشناسي 97 مي بايست ثبت نام آزمون كارداني به كارشناسي را شامل شوند تا بتوانند در اين آزمون شركت نمايند. توجه داشته باشيد شرايط عمومي و اختصاصي كنكور كارداني به كارشناسي براي ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 وثبت نام كارداني به كارشناسي بدون كنكور 97 يكسان خواهد بود.

شرايط عمومي ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 – 98

شرايط عمومي ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 – 98 جزو شرايط ثبت نام كارداني به كارشناسي مي باشد كه تمامي داوطلبيني كه ميخواهند در زمان كارداني به كارشناسي 97 - 98 شركت كنند بايد دارار باشند به شرح ذيل مي باشد :

شرايط عمومي ثبت نام كنكور كارداني به كارشناسي

شرايط اختصاصي ثبت نام آزمون كارداني به كارشناسي 97 – 98

شرايط اختصاصي ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 – 98 كه جز مهم ترين شرايط ثبت نام كنكور كارداني به كارشناسي 97 مي باشد كه به شرح ذيل مي باشد :

1) مدرك كارداني تمامي متقاضيان بسته به رشته فارغ التحصيلي بايد مورد تاييد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي باشد.

2) تمامي داوطلبيني كه در رشته هاي گروه پزشكي قبول شده اند به ميزان طول تحصيل خود تعهد خدمت به وزارت بهداشت را خواهند داشت. البته بايد اين نكته را در نظر داشته باشيد كه تمامي داوطلبين تحت شرايطي خاص خواهند توانست از اين تعهد به خدمت سر باز زنند.

3) داوطلبيني كه در رشته هاي كارداني قبول شده اند و معدل كل كارداني آنها زير 14 مي باشد مي بايست 24 واحد جبراني بگذرانند.

4) كساني كه در رشته هاي كارداني به كارشناسي گروه پزشكي از طريق كنكور كارداني به كارشناسي 97 قبول شده اند بايد طرح نيروي انساني بگذرانند و نبايد هيچگونه تعهدي به خدمت در ارگان يا دستگاه هاي اجرايي نداشته باشند و از نظر سازمان نظاو وظيفه عمومي هيچگونه محدوديت تحصيلي نداشته باشند.

جهت اطلاع از مدارك لازم جهت ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 كليك كنيد

شرايط نظام وظيفه ثبت نام آزمون كارداني به كارشناسي 97 – 98

شرايط نظام وظيفه ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 – 98 را مي توان مهم ترين شرايط لازم براي ثبت نمام كارداني به كارشناسي ناميد چراكه در صورتي كه داوطلب شرايط نظام وظيفه ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 را دارا نباشد حتي در صورت قبولي در كنكور كارداني به كارشناسي 97 از ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 وي جلوگيري به عمل خواهد آمد. شرايط نظام وظيفه كارداني به كارشناسي به شرح ذيل مي باشد :

شرايط نظام وظيفه كنكور كارداني به كارشناسيشرايط نظام وظيفه كنكور كارداني به كارشناسيشرايط نظام وظيفه كنكور كارداني به كارشناسي.

صحبت هاي نهايي در رابطه با ثبت نام آزمون كارداني به كارشناسي۹۷-۹۸

با توجه به توضيحات گفته شده در اين مقاله كاملا در ميابيم كه بحث ثبت نام كنكور كارشناسي ناپيوسته به طور كلي از ظرافت‌ها و ابهامات زيادي برخوردار مي باشد كه در حين ثبت نام بايد دقت كافي را در نظر بگيريد چرا كه شرايط ثبت نام و انتخاب رشته كارداني به كارشناسي ناپيوسته ۹۷-۹۸ ، انتخاب رشته كنكور ، معافيت تحصيلي ( چرا كه در صورت نداشتن معافيت تحصيلي حتي در صورت قبول شدن در آزمون در زمان اعلام نتايج كارداني به كارشناسي 97 در زمان ثبت نام و ارائه مدارك به دانشگاه از ثبت نام داوطلب جلوگيري به عمل خواهد آمد) سهميه هاي تاثير گذار در كنكور كارداني به كارشناسي پيوسته ۹۷-۹۸ و اعلام نتايج آزمون كارداني به كارشناسي 97 ، منابع آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته دقت لازم را انجام داد.

توجه داشته باشيد كه سهميه هاي كنكور كارداني به كارشناسي ۹۷ شامل سهميه رزمندگان و ايثارگران جانبازان و خانواده شهدا مي‌باشد.

به همين دليل به شما پيشنهاد مي كنيم حتماً با استفاده از خدمات مشاوره تحصيلي تلفني با در ارتباط بودم و مشاورانصداي مشاور ثبت نام كنكور كارداني به كارشناسي ناپيوسته خود را انجام و تكميل نماييد.

منبع : زمان ثبت نام كنكور كارداني به كارشناسي 97

بازدید : 140
11 زمان : 1399:2

تمامي داوطلبيني كه داراي مدرك كارداني مورد تاييد وزارت علوم باشند قادر خواهند بود در صورت دارا بودن شرايط ثبت نام آزمون كارداني به كارشناسي در ثبت نام آزمون كارداني به كارشناسي كردستان شركت نمايند. توجه داشته باشيد كه تمامي كساني كه ميخواهند در زمان ثبت نام كنكور كارداني به كارشناسي 97 شرايط عمومي و اختصاصي و نظام وظيفه در نظر گرفته شده توسط سازمان سنجش را داشته باشند.

اين نكته را در نظر داشته باشيد كه تمام داوطلبين در صورتي كه مشكل نظام وظيفه نداشته باشند مطابق دفترچه ثبت كارداني به كارشناسي 97 مي بايست ثبت نام آزمون كارداني به كارشناسي را شامل شوند تا بتوانند در اين آزمون شركت نمايند. توجه داشته باشيد شرايط عمومي و اختصاصي كنكور كارداني به كارشناسي براي ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 وثبت نام كارداني به كارشناسي بدون كنكور 97 يكسان خواهد بود.

شرايط عمومي ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 – 98

شرايط عمومي ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 – 98 جزو شرايط ثبت نام كارداني به كارشناسي مي باشد كه تمامي داوطلبيني كه ميخواهند در زمان كارداني به كارشناسي 97 - 98 شركت كنند بايد دارار باشند به شرح ذيل مي باشد :

شرايط عمومي ثبت نام كنكور كارداني به كارشناسي

شرايط اختصاصي ثبت نام آزمون كارداني به كارشناسي 97 – 98

شرايط اختصاصي ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 – 98 كه جز مهم ترين شرايط ثبت نام كنكور كارداني به كارشناسي 97 مي باشد كه به شرح ذيل مي باشد :

1) مدرك كارداني تمامي متقاضيان بسته به رشته فارغ التحصيلي بايد مورد تاييد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي باشد.

2) تمامي داوطلبيني كه در رشته هاي گروه پزشكي قبول شده اند به ميزان طول تحصيل خود تعهد خدمت به وزارت بهداشت را خواهند داشت. البته بايد اين نكته را در نظر داشته باشيد كه تمامي داوطلبين تحت شرايطي خاص خواهند توانست از اين تعهد به خدمت سر باز زنند.

3) داوطلبيني كه در رشته هاي كارداني قبول شده اند و معدل كل كارداني آنها زير 14 مي باشد مي بايست 24 واحد جبراني بگذرانند.

4) كساني كه در رشته هاي كارداني به كارشناسي گروه پزشكي از طريق كنكور كارداني به كارشناسي 97 قبول شده اند بايد طرح نيروي انساني بگذرانند و نبايد هيچگونه تعهدي به خدمت در ارگان يا دستگاه هاي اجرايي نداشته باشند و از نظر سازمان نظاو وظيفه عمومي هيچگونه محدوديت تحصيلي نداشته باشند.

جهت اطلاع از مدارك لازم جهت ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 كليك كنيد

شرايط نظام وظيفه ثبت نام آزمون كارداني به كارشناسي 97 – 98

شرايط نظام وظيفه ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 – 98 را مي توان مهم ترين شرايط لازم براي ثبت نمام كارداني به كارشناسي ناميد چراكه در صورتي كه داوطلب شرايط نظام وظيفه ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 را دارا نباشد حتي در صورت قبولي در كنكور كارداني به كارشناسي 97 از ثبت نام كارداني به كارشناسي 97 وي جلوگيري به عمل خواهد آمد. شرايط نظام وظيفه كارداني به كارشناسي به شرح ذيل مي باشد :

شرايط نظام وظيفه كنكور كارداني به كارشناسيشرايط نظام وظيفه كنكور كارداني به كارشناسيشرايط نظام وظيفه كنكور كارداني به كارشناسي.

صحبت هاي نهايي در رابطه با ثبت نام آزمون كارداني به كارشناسي۹۷-۹۸

با توجه به توضيحات گفته شده در اين مقاله كاملا در ميابيم كه بحث ثبت نام كنكور كارشناسي ناپيوسته به طور كلي از ظرافت‌ها و ابهامات زيادي برخوردار مي باشد كه در حين ثبت نام بايد دقت كافي را در نظر بگيريد چرا كه شرايط ثبت نام و انتخاب رشته كارداني به كارشناسي ناپيوسته ۹۷-۹۸ ، انتخاب رشته كنكور ، معافيت تحصيلي ( چرا كه در صورت نداشتن معافيت تحصيلي حتي در صورت قبول شدن در آزمون در زمان اعلام نتايج كارداني به كارشناسي 97 در زمان ثبت نام و ارائه مدارك به دانشگاه از ثبت نام داوطلب جلوگيري به عمل خواهد آمد) سهميه هاي تاثير گذار در كنكور كارداني به كارشناسي پيوسته ۹۷-۹۸ و اعلام نتايج آزمون كارداني به كارشناسي 97 ، منابع آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته دقت لازم را انجام داد.

توجه داشته باشيد كه سهميه هاي كنكور كارداني به كارشناسي ۹۷ شامل سهميه رزمندگان و ايثارگران جانبازان و خانواده شهدا مي‌باشد.

به همين دليل به شما پيشنهاد مي كنيم حتماً با استفاده از خدمات مشاوره تحصيلي تلفني با در ارتباط بودم و مشاورانصداي مشاور ثبت نام كنكور كارداني به كارشناسي ناپيوسته خود را انجام و تكميل نماييد.

منبع : زمان كنكور كارداني به كارشناسي 97 - 98

بازدید : 170
11 زمان : 1399:2

پس از اينكه ثبت نام كنكور سراسري 97 شما به اتمام رسيد ، سازمان سنجش در نهايت شماره هايي تحت عنوان شماره پرونده و كد رهگيري ثبت نام كنكور سراسري به شما داده خواهد شد پس از اينكه اين كد ها توسط سازمان سنجش در اختيار شما قرار داده شد خواهيد ديد كه در تاييديه نهايي ثبت نام كنكور سراسري 97 به شما داده خواهد شد. توجه داشته باشيد كه اين شماره پرونده و كد رهگيري ثبت نام كنكور سراسري 97 شما بايد تا زمان انتخاب رشته كنكور 97 نزد خود نگاه داريد چرا كه در زمان ويرايش اطلاعات ثبت نام خود و يا دريافت كارت ورود به جلسه كنكور 97 خود به آن احتياج خواهيد داشت.

همانگونه كه در عكس زير مشاهده مي كنيد در تاييديه ثبت نام شما شماره پرونده و كد رهگيري ثبت نام كنكور سراسري 97 - 98 به شما داده خواهد شد باز هم مي گوييم توجه داشته باشيد كه بايد اين كد ها را تا زمان انتخاب رشته و دريافت نتايج كنكور 97 نزد خود نگه داريد.

[caption id="attachment_3325" align="alignnone" width="926"]دريافت كد رهگيري ثبت نام كنكور سراسري 97 - 98دريافت كد رهگيري ثبت نام كنكور سراسري 97 - 98[/caption]

نحوه دريافت كد رهگيري ثبت نام كنكور سراسري 97 - 98

در رابطه با نحوه دريافت كد رهگيري ثبت نام كنكور سراسري 97 - 98 بايد بگوييم كه بسيار ديده شده كه بسياري از داوطلبين دريافت شماره پرونده و دريافت كد رهگيري ثبت نام كنكور 97 خود نمايند. همانگونه كه در عكس زير مشاهده مينماييد مي توانيد به سادگي با وارد كردن اطلاعات خود ، به سادگي و در كوتاهترين زمان كد رهگيري ثبت نام خود را دريافت نماييد.

[caption id="attachment_3327" align="alignnone" width="920"]دريافت كد رهگيري ثبت نام كنكور سراسري 97 - 98دريافت كد رهگيري ثبت نام كنكور سراسري 97 - 98[/caption]

در صورتي كه در دريافت شماره پرونده و كد پيگيري ثبت نام كنكور 97 خود از مشاوران صداي مشاور از طريق بهره گيري از خدمات مشاوره تحصيلي تلفني صداي مشاور ياري بگيريد

نرم افزار انتخاب رشته سازمان سنجشمنبع : دريافت كد رهگيري ثبت نام كنكور سراسري 97 - 98

بازدید : 153
11 زمان : 1399:2

در اين مقاله ميخواهيم درباره دفترچه دانشگاه تربيت معلم و نحوه ثبت نام در اين دانشگاه توضيح دهيم.همانطور كه مشخص است ثبت نام دانشگاه فرهنگيان 97 يكي از پر طرفدارترين مباحث ثبت نامي است. زيرا شرايط پذيرش دانشگاه فرهنگيان سخت است و آينده شغلي مناسبي براي دانشجويانش دارد. ثبت نام دانشگاه فرهنگيان هم زمان با كنكور سراسري امكانپذير است .

همانطور كه گفتيم پذيرش دانشگاه فرهنگيان هميشه جزء مقصد هاي پرطرفدار در ميان تمامي متقاضيان ثبت نام كنكور سراسري بوده است چرا كه افرادي كه در پذيرش دانشگاه فرهنگيان شركت مي كنند و پذيرفته مي شوند قادر خواهند بود به راحتي به استخدام آموزش و پرورش در بيايند و به راحتي امنيت شغلي خود را تضمين كنند .

دانلود دفترچه دانشگاه تربيت معلم 97

جهت كسب اطلاعات بيشتر دفترچه دانشگاه فرهنگيان 97 را دانلود كنيد

جهت مشاهده ليست پرديس ها و مراكز دانشگاه فرهنگيان كليك نماييد

مدارك لازم جهت پذيرش دانشگاه فرهنگيان 97

كساني كه در ثبت نام دانشگاه فرهنگيان شركت كرده اند و پذيرفته شده اند در زمان پذبرش بايد مدارك لازم جهت پذيرش دانشگاه فرهنگيان 97 را داشته باشند كه به شرح ذيل مي باشد .

اصل شناسنامه و تصوير از تمام صفحات آن.

اصل كارت ملي و تصوير از روي و پشت آن.

اصل مدرك ديپلم (گواهينامه پايان تحصيلات متوسطه) و تصوير آن.

اصل گواهينامه پايان دوره پيش دانشگاهي و يا گواهي و تصوير آن.

اصل مدرك كارداني پيوسته براي فارغ التحصيلان فني و حرفه اي و كاردانش (به جاي مدرك پيش دانشگاهي قابل قبول است)

اصل گواهي معافيت و يا اصل كارت پايان خدمت براي پذيرفته شدگان ذكور (براي مشمولين نظام وظيفه)

اصل كارنامه دوره سه ساله متوسطه نظام جديد كه نمرات كتبي و معدل كل در آن درج شده و به مهر و امضاء مدير دبيرستان و آموزش و پرورش منطقه مربوط، ممهور شده باشد.

شش قطعه عكس 4*3 پشت نويسي شده (عكسي كه در سال جاري گرفته شده باشد).

شرايط سني تربيت معلم سال 97 در ثبت نام دانشگاه فرهنگيان

در زمان ثبت نام دانشگاه فرهنگيان داوطلباني با مدرك هاي ديپلم ، ليسانس و كارشناسي ارشد پذيرش مي شوند . شرايط سني تربيت معلم سال 97 - فرهنگيان بدين صورت مي باشد كه داوطلب با توجه به شرايط ورود به دانشگاه فرهنگيان بايد در بدو ورود به دانشگاه فرهنگيان ، شرايط سني رشته دبيري كه حداكثر 22 سال تمام ( 1376/7/1 به بعد ) را داشته باشد . توجه داشته باشيد كه حداكثر سن ورود دانشگاه فرهنگيان تحت هيچ شرايطي تغيير نخواهد كرد . لازم به ذكر است كه بدانيد داشتن حداكثر سن 28 سال در بدو استخدام قطعي پس ا فارغ التحصيلي را تمامي داوطلبين داشته باشند .

در صورتيكه هر گونه سوال در رابطه با شرايط سني تربيت معلم و شرايط پذيرش دانشگاه فرهنگيان 97 داشته باشيد مي توانيد با مشاوران صداي مشاور در ميان بگذاريد در همين راستا قادر خواهيد بود از خدمات مشاوره تحصيلي تلفني صداي مشاور با تماس با شماره هاي صداي مشاور از اين خدمات بهره ببريد .

سوالات متداول در اين زمينه:

دانلود دفترچه دانشگاه فرهنگيان 97

دريافت لينك دانلود دفترچه دانشگاه فرهنگيان 97

زمان توزيع دفترچه دانشگاه تربيت معلم 97

دريافت دفترچه انتخاب رشته دانشگاه تربيت معلم 97

زمان دريافت دفترچه دانشگاه تربيت معلم 97

دانلود دفترچه ليست رشته هاي دانشگاه تربيت معلم 97

دريافت دفترچه دانشگاه تربيت معلم 97

زمان دريافت دفترچه ثبت نام دانشگاه تربيت معلم 97

ليست رشته هاي دانشگاه تربيت معلم 97

شرايط ثبت نام دانشگاه تربيت معلم 97

نحوه ورود به دانشگاه تربيت معلم 97

تاريخ دريافت دفترچه دانشگاه تربيت معلم 97

دريافت دفترچه كارداني دانشگاه تربيت معلم 97

دريافت دفترچه كارشناسي دانشگاه تربيت معلم 97

دريافت دفترچه دانشگاه فرهنگيان كارشناسي ارشد 97
منبع : دانلود دفترچه دانشگاه تربيت معلم

بازدید : 172
11 زمان : 1399:2

سايت ثبت نام دانشگاه فرهنگيان

با توجه به اهميت دانشگاه فرهنگيان (دانشگاه هاي تربيت معلم) براي كنكوري هاي سال97 اطلاعاتي را در رابطه با پذيرش دانشگاه فرهنگيان براي كنكور 97 آماده كرده ايم كه توجه شما عزيزان را به مطالب ذيل توصيه ميكنبم.

همانطور كه ميدانيد پذيرش دانشگاه فرهنگيان هميشه جزء مقصد هاي پرطرفدار در ميان تمامي متقاضيان ثبت نام كنكور سراسري بوده است چرا كه افرادي كه در پذيرش دانشگاه فرهنگيان شركت مي كنند و پذيرفته مي شوند قادر خواهند بود به راحتي به استخدام آموزش و پرورش در بيايند و به راحتي امنيت شغلي خود را تضمين كنند .

داوطلبيني كه قصد ثبت نام در سايت ثبت نام دانشگاه فرهنگيان دارند شركت كنند و يا به عبارتي در پاسخ به اين سوال كه چه افرادي در ثبت نام دانشگاه فرهنگيان پذيرفته ميشوند بايد بگوييم:

1- دانشجويان كارشناسي پيوسته (دانشجو معلم): در خصوص پذيرش دانشجويان مقطع كارشناسي پيوسته بايد بگوييم كه ثبت نام دانشگاه فرهنگيان اين دانشجويان از طريق آزمون سراسري و پس از انجام مصاحبه و گزينش پذيرش مي شوند. آموزش اين افراد به صورت تمام وقت و برنامه كلاسي آنها روزهاي شنبه تا چهارشنبه مي باشد.دانشجويان كارشناسي پيوسته پس از پايان دوره تحصيليشان به عنوانن معلم در مدارس به فعاليت مي پردازند و از ابتداي تحصيل نيز در آموزش و پرورش استخدام مي شوند و تعهد خدمت مي دهند.

2-دانشجويان كارشناسي ناپيوسته (معلم‌ دانشجو): دانشجويان مقطع كارشناسي ناپيوسته اگر ميخواهند در ثبت نام دانشگاه فرهنگيان ميخواهند شركت كنند مي بايست ضمن دارا بودن مدرك كارداني در مقطع كارشناسي ناپيوسته ادامه تحصيل مي دهند.برنامه كلاسي اين دانشجويان غالبا روز هاي پنجشنبه و جمعه مي باشد

3- دانشجويان كارشناسي ارشد : پذيرش دانشجويان در ثبت نام دانشگاه فرهنگيان از ميان معلمان، كه در حال حاضر به شكل محدود است و در آينده تعداد بيشتري دانشجو را در رشته ‌هاي متعدد و مورد نياز آموزش و پرورش خواهد پذيرفت.

قابل توجه كنكوري هاي ۹۷ :

ظرفيت پذيرش دانشگاه فرهنگيان در سال ۹۷ رشد چشمگيري خواهد داشت

جذب ۲۵ هزار نفربراي پذيرش دانشگاه فرهگيان براي كنكور سال 97 در نظر گرفته شده است .

اطلاعات تكميلي در رابطه با دانشگاه فرهنگيان در سايت ثبت نام دانشگاه فرهنگيان

+ حداقل معدل 15 ، معدل مدرك ديپلم داوطلب در نظر گرفته شده است . به عبارتي 3 سال دوره متوسطه (اول . دوم و سوم دبيرستان) مد نظر است .

 • قد حداقل 155 براي خانم ها
 • قد حداقل 160 براي آقايان
 • سلامت جسمي و رواني
 • موفقيت در مصاحبه
 • تائيد صلاحيه هاي عمومي
 • داشتن نمره علمي حداقل 6500 در زيرگروه مربوطه در كنكور سراسري
 • بومي بودن داوطلب در كد رشته- محل اعلام شده
 • به همراه داشتن گواهي پايان دوره تحصيلات پيش دانشگاهي

جهت اطلاع از مدارك لازم جهت ثبت نام دانشگاه فرهنگيان كليك كنيد

شرايط ثبت نام در دانشگاه فرهنگيان 97-98

 • داشتن حكم كارگزيني رسمي يا پيماني آموزش و پرورش در زمان ثبت نام در آزمون (مشروط به تدوام اشتغال در آموزش و پرورش) براي ورود به دانشگاه فرهنگيان الزامي مي باشد.
 • دريافت فرم معلم مبني بر موافقت با ادامه تحصيل شاغلين رسمي و پيماني از اداره آموزش و پرورش محل خدمت براساس شرايط مندرج در دستورالعمل مربوط (داوطلبان مي توانند براي دريافت فرم معلم به كارگزيني اداره آموزش و پرورش محل خدمت خود مراجعه نمايند). عدم ارائه فرم معلم توسط محل خدمت به منظور نداشتن شرايط ثبت نام در آزمون مي باشد.
 • در زمان ثبت نام، شروع به تحصيل و حين تحصيل در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي، متقاضيان نبايد اشتغال به تحصيل در هر يك از دوره هاي كارداني و بالاتر (از جمله پيوسته و يا ناپيوسته) را داشته باشند.
 • قبولي داوطلبان به تعداد پذيرفته شدگان در هر يك از كدرشته محل هاي مربوط به ويژه فرهنگيان بستگي دارد.يعني اگر تعداد پذيرفته شدگان به حدنصاب لازم (حداقل 15 نفر) نرسد قبولي داوطلبان لغو خواهد شد.
 • پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران محل در نظر گرفته شده براي تحصيل پذيرفته شدگان رشته هاي تحصيلي ويژه شاغلين رسمي و پيماني مي باشد.
 • ساير داوطلبان اعم از معلمان حق التدريس و آموزشياران نهضت سواد آموزي قراردادي، آزاد و … مجاز به انتخاب رشته هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان نخواهند بود و كليه رشته هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان در همه گروه هاي آزمايشي، مخصوص شاغلين رسمي و پيماني آموزش و پرورش مي باشد.
 • متقاضياني كه مدرك كارشناسي و بالاتر را دارند، مجاز به انتخاب رشته هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان نمي باشند.

از ديگر شرايط لازم جهت قبولي در مصاحبه دانشگاه فرهنگيان مي باشد

** نكته بابت متمركز و نيمه متمركز در سايت ثبت نام دانشگاه فرهنگيان

+ رشته هاي نيمه متمركز را در فهرست انتخاب رشته دفترچه هاي انتخاب رشته تمامي گروه هاي علوم انساني ، تجربي ، رياضي مي توانيد مشاهده كنيد

ساير تذكرات در سايت ثبت نام دانشگاه فرهنگيان

ساير نكات و تذكرات قابل توجه درباره پذيرش دانشجو در دانشگاه فرهنگيان عبارتند از:

- پذيرفته‌شدگان مكلفند در آغاز تحصيل خود به ميزان دو برابر مدت تحصيل(حداقل آن كمتر از 8 سال نخواهد بود) به آموزش و پرورش تعهد خدمت محضري بسپارند. تحصيل آنان در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي منوط به سپردن تعهد محضري است.

- مدت تحصيل دانشجو معلمان جزء سوابق خدمت (حداكثر 4 سال دوره كارشناسي) آنان محسوب مي‌شود.

- پرداخت حقوق كارآموزي تحت هر شرايطي، صرفا حداكثر براي 4 سال طول تحصيل دوره كارشناسي، مجاز خواهد بود.

- تحصيل دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي به صورت شبانه روزي است.

- انتقال دانشجو به ساير دانشگاه‌ها با ممنوع است.

- ادامه تحصيل متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش امكان پذير خواهد بود.

- تغيير رشته و گرايش، تغيير اولويت انتخابي، تغيير دوره تحصيلي، انتقال و جابجايي در بين دانشگاه‌ها و بالعكس در بدو ورود و يا در طول تحصيل تحت هيج شرايطي امكان پذير نخواهد بود.

منبع : سايت ثبت نام دانشگاه فرهنگيان كارداني،كارشناسي ارشد و دكتري

بازدید : 174
11 زمان : 1399:2

دبيرستان انرژي اتمي، وابسته به سازمان انرژي اتمي جمهوري اسلامي ايران در سال 1369 با هدف كسب ‏مدارج علمي همراه با نهادينه كردن فضايل اخلاقي در دانش‌آموزان در محيطي سرشار از آموزه‌هاي اخلاقي، ‏همراه با پتانسيل بالاي علمي و براي پيشبرد اهداف نظام جمهوري اسلامي ايران تأسيس شد. ‏

آزمون ورودي پايه دهم رشته هاي رياضي فيزيك و علوم تجربي دبيرستان انرژي اتمي روز جمعه 1397/3/4 ساعت 8:30 برگزار مي گردد.

آزمون ورودي پايه دهم علوم انساني دبيرستان انرژي اتمي روز پنج شنبه 1397/3/3 برگزار مي گردد.

آزمون ورودي پايه يازدهم و دوازدهم دبيرستان انرژي اتمي روز جمعه 1397/2/21 ساعت 8:30 برگزار مي گردد.

شرايط پذيرش در پايه دهم رشته رياضي فيزيك،علوم تجربي و علوم انساني

* كليه داوطلبان پسر پايه نهم دوره متوسطه اول با معدل بالاتر از 19 مي توانند از طريق وب سايت از 12 بهمن ماه امسال تا ارديبهشت ماه 1397 پيش ثبت نام آزمون بعمل آورند.

* آزمون مرحله دوم براي پذيرفته شدگان مرحله اول در رشته هاي رياضي فيزيك و علوم تجربي بصورت تشريحي از دروس مرحله اول برگزار خواهد شد.آزمون مرحله دوم براي پذيرفته شدگان مرحله اول رشته علوم انساني بصورت مصاحبه علمي خواهد بود .

شرايط پذيرش آزمون ورودي پايه يازدهم رشته رياضي فيزيك ،علوم تجربي و علوم انساني

1- كليه داوطلبان پسر با معدل بالاتر از 19مي توانند از طريق وب سايت پيش ثبت نام بعمل آورند.
آزمون ورودي يازدهم در رشته انساني از كليه دروس پايه دهم مي باشد.
آزمون ورودي يازدهم در رشته هاي رياضي فيزيك و علوم تجربي از دروس پايه دهم مي باشد.

آزمون ورودي پايه دوازدهم رشته رياضي فيزيك وعلوم تجربي :

1- كليه داوطلبان پسر با معدل بالاتر از 19مي توانند از طريق وب سايت پيش ثبت نام بعمل آورند.
آزمون ورودي دوازدهم در رشته هاي رياضي فيزيك و علوم تجربي از كليه دروس پايه يازدهم و از كل كتاب.منبع : شرايط ثبت نام در آزمون ورودي دبيرستان انرژي اتمي 97 - 98

بازدید : 174
11 زمان : 1399:2

معاون مركز امور بين الملل و مدارس خارج از كشور وزارت آموزش و پرورش از برگزاري آزمون اعزام به خارج فرهنگيان در آذرماه امسال خبر داد.

سيدعلي حسيني در مورد برگزاري اعزام به خارج فرهنگيان از كشور گفت: هم اكنون مشغول بازنگري در آيين نامه اعزام هستيم.

وي افزود: در سال هاي اخيراعزام به خارج فرهنگيان از كشور برگزار نشده است.

امسال به دليل تامين نيروي مورد نياز مدارس خارج از كشور، آخرين گروه قبول شدگان آزمون سال 90، امسال به مدارس خارج از كشور اعزام خواهند شد.

اين آزمون هر دو يا سه سال يك بار براي اعزام فرهنگيان به خارج از كشور برگزار مي شود.

حسيني افزود: هر سال بين 200 تا 250 معلم براي اعزام به خارج از كشور در نظر گرفته مي شود.

تصميم داريم كه با برگزاري آزمون، سهميه 2 تا 3 سال آينده را مشخص كنيم.

منابع آزمون اعزام به خارج فرهنگيان 97

مواد و منابع آزمون عمومي اعزام به خارج فرهنگيان

رديف مواد آزمون سطح آزمون و منابع
1 آشنايي با معارف اسلامي معارف اسلامي تاليف جمعي از نويسندگان (انتشارات سمت- كد 155)
2 اخلاق و تربيت اسلامي اخلاق و تربيت اسلامي (تاليف محمد تقي رهبر و محمد حسن رحيميان- انتشارات سمت)
3 تاريخ ايران و اسلام تاريخ معاصر ايران، سال سوم متوسطه - تاليف سازمان پژوهش و برنامه ريزي درسي
4 زبان و ادبيات فارسي زبان و نگارش فارسي( انتشارات سمت، كد 16)
5 كليات روش ها و فنون تدريس مهارت‌هاي آموزشي و پرورشي ( تاليف دكتر شعباني- انتشارات سمت )
6 سنجش و اندازه گيري اندازه گيري، سنجش و ارزشيابي آموزشي(تاليف دكتر سيف)
7 آشنايي با آيين نامه‌هاي مدارس آيين نامه‌هاي آموزشي و امتحانات دوره‌هاي مختلف تحصيلي و آيين نامه اجرايي مدارس
8 زبان خارجي انگليسي : (ترجمه و درك مطلب) كتاب هاي دوره متوسطه نظري (رشته‌هاي غير علوم انساني)
9 آشنايي با كامپيوتر كتاب هاي رايانه كار درجه 1 و 2

مواد آزمون اختصاصي دوره ابتدايي اعزام به خارج فرهنگيان

رشته و كد مواد آزمون سطح آزمون

ابتدايي

101

- روش‌هاي تدريس كلاس‌هاي چند پايه

- روش تدريس و بررسي كتابهاي درسي دوره ابتدايي

- راهنمايي و مشاوره كودك

دوره كارشناسي رشته آموزش ابتدايي

مواد آزمون اختصاصي دوره راهنمايي اعزام به خارج فرهنگيان

رشته و كد مواد آزمون سطح آزمون

رياضيات

211

- روش تدريس و بررسي كتاب هاي رياضي دوره راهنمايي

- رياضي عمومي

- هندسه

- جبر

كتاب هاي درسي رشته مربوط در دوره راهنمايي و مباحث و مفاهيم علمي مرتبط با محتواي كتاب هاي درسي دوره راهنمايي مطابق با سرفصل هاي درسي موضوع مرتبط در دوره كارشناسي

علوم تجربي

212

- روش تدريس و بررسي كتاب هاي علوم تجربي

دوره راهنمايي

- فيزيك و شيمي عمومي

- زيست شناسي و زمين شناسي عمومي

زبان و ادبيات فارسي

213

- روش تدريس و بررسي كتاب هاي ادبيات فارسي

دوره راهنمايي

- متون نظم و نثر فارسي

- آيين نگارش و دستور زبان فارسي

- تاريخ ادبيات

- سبك شناسي

زبان انگليسي

214

- روش تدريس و بررسي كتاب هاي زبان انگليسي

دوره راهنمايي

- ترجمه و درك مطلب

- گرامر

- لغت شناسي

مطالعات اجتماعي (تاريخ، جغرافيا و علوم اجتماعي)

215

- روش تدريس و بررسي كتاب هاي علوم اجتماعي

دوره راهنمايي

- تاريخ

- جغرافيا

- علوم اجتماعي

ديني و عربي

216

- روش تدريس و بررسي كتاب هاي ديني ، عربي و قرآن دوره راهنمايي

- علوم قرآني و حديث

- معارف اسلامي

- فقه و احكام

- زبان عربي(صرف ، نحو و ترجمه)

مواد آزمون اختصاصي دوره متوسطه نظري

رشته و كد مواد آزمون سطح آزمون

ديني و قرآن (دين و زندگي)

321

- روش تدريس و بررسي كتاب هاي دين و زندگي و قرآن دوره متوسطه نظري

- علوم قرآني و حديث

- فقه و احكام

- كلام و فلسفه اسلامي

- زبان عربي (صرف، نحو و ترجمه)

كتاب هاي درسي رشته مربوط در دوره متوسطه

نظري و مباحث و مفاهيم علمي مرتبط با محتواي كتاب هاي درسي دوره متوسطه نظري مطابق با سرفصل هاي درسي موضوع مربوط در دوره كارشناسي

رياضي

322

- آناليز رياضي

- حساب ديفرانسيل و انتگرال

- جبر خطي

- معادلات ديفرانسيل

- هندسه

- آمار و احتمال

- رايانه

- فيزيك دوره متوسطه نظري

- روش تدريس و بررسي كتاب هاي رياضي

دوره متوسطه نظري

فيزيك

323

- فيزيك پايه

- فيزيك مدرن

- رياضي دوره متوسطه نظري

- رايانه

- روش تدريس و بررسي كتاب هاي فيزيك

دوره متوسطه نظري

زيست شناسي

زمين شناسي

324

- زيست شناسي و روش تدريس آن

- زمين شناسي و روش تدريس آن

- شيمي دوره متوسطه نظري

- كتاب هاي زيست شناسي و زمين شناسي

دوره متوسطه نظري

شيمي

325

- شيمي و روش تدريس آن

- بررسي كتاب‌هاي شيمي

دوره متوسطه نظري

- زيست شناسي دوره متوسطه نظري

مواد مواد آزمون اختصاصي دوره متوسطه نظري

رشته و كد مواد آزمون سطح آزمون

عربي

326

- صرف و نحو

- علوم بلاغت (معاني، بيان و بديع)

- ترجمه متون

- روش تدريس و بررسي كتاب هاي عربي دوره متوسطه نظري

- ادبيات فارسي دوره متوسطه نظري

- تاريخ زبان و ادبيات عرب

كتاب هاي درسي رشته مربوط در دوره متوسطه نظري و مباحث و مفاهيم علمي مرتبط با محتواي كتاب هاي درسي دوره متوسطه نظري مطابق با سرفصل هاي درسي موضوع مربوط در دوره كارشناسي

زبان و

ادبيات فارسي

327

- روش تدريس و بررسي كتاب هاي فارسي دوره متوسطه نظري

- عربي دوره متوسطه نظري

- متون نظم و نثر فارسي

- آيين نگارش و دستور زبان فارسي

- تاريخ ادبيات

- سبك شناسي

زبان انگليسي

328

- روش تدريس و بررسي كتاب هاي زبان انگليسي دوره متوسطه نظري

- ترجمه و درك مطلب

- گرامر

- لغت شناسي

مطالعات اجتماعي (علوم اجتماعي ، تاريخ و جغرافيا )

329

- روش تدريس و بررسي كتاب هاي تاريخ، جغرافيا، جامعه شناسي و علوم اجتماعي دوره متوسطه نظري

- تاريخ

- جغرافيا

- جامعه شناسي

- علوم اجتماعي

مشاوره تحصيلي و تربيتي

330

- اصول و فنون راهنمايي و مشاوره

- روان شناسي تربيتي

- روان شناسي رشد

- آموزش خانواده

- آيين نامه‌هاي آموزشي (ثبت نام، امتحانات، هدايت تحصيلي و ...)

- روان شناسي دوره متوسطه

مواد آزمون اختصاصي رشته‌هاي مشترك اعزام به خارج فرهنگيان

رشته آزمون مواد آزمون سطح آزمون
مديريت 441

- مديريت آموزشگاهي

- اصول و فنون راهنمايي و مشاوره

- روان‌شناسي تربيتي

- مقدمات برنامه‌ريزي آموزشي

- مقررات و آيين‌نامه آموزشي، اجرائي و امتحانات

- سيستم‌هاي رايانه‌اي آموزش و امتحانات

دوره كارشناسي رشته‌هاي مديريت آموزشي برنامه‌ريزي آموزشي
معاونت 442
امور دفتري 443

- مكاتبات اداري و گزارش‌نويسي

- سيستم‌هاي رايانه‌اي آموزش و امتحانات

- اصول بايگاني و دفترداري

- آيين‌نامه‌هاي آموزشي، اجرائي، امتحانات، هدايت‌تحصيلي و ...

دوره كارداني متصدي امور آموزش مراكز آموزش عالي فرهنگيان
مربي پرورشي و فرهنگي 444

- آشنايي با قرآن و سيره معصومين (ع)

- روان‌شناسي تربيتي

- برنامه‌ريزي فعاليتهاي فرهنگي، تربيتي

- بهداشت رواني

- اصول و فنون راهنمايي و مشاوره

- روشهاي اصلاح و تغيير رفتار

- اصول و كليات طراحي و اجراي فعاليتهاي پرورشي و فوق برنامه

دوره كارشناسي رشته مربي پرورشي و فرهنگي
تربيت بدني 445

- روش تدريس درس تربيت بدني

- فيزيولوژي ورزشي

- اصول و مباني تربيت بدني

- سنجش و اندازه‌گيري درس تربيت بدني

-رشد و تكامل و يادگيري حركتي

- قوانين و مقررات رشته‌هاي آموزشي

دوره كارشناسي رشته تربيت بدني

مواد آزمون اختصاصي رشته‌هاي مشترك

رشته و كد مواد آزمون سطح آزمون
مدير مجتمع‌هاي آموزشي 501

- مديريت آموزشگاهي

- اصول و فنون راهنمايي و مشاوره

- روان‌شناسي تربيتي

- مقدمات برنامه‌ريزي آموزشي

- مباني آموزشي و پرورشي

- مقررات و آيين‌نامه آموزشي، اجرائي و امتحانات

- سيستم‌هاي رايانه‌اي آموزش و امتحانات

دوره كارشناسي رشته‌هاي مديريت آموزشي برنامه‌ريزي آموزشي
آموزش و امتحانات 502

- مديريت آموزشگاهي

- اصول و فنون راهنمايي و مشاوره

- روان‌شناسي تربيتي

- مباني آموزشي و پرورشي

- مقررات و آيين‌نامه‌هاي آموزشي، پرورشي و امتحانات

- سيستم‌هاي رايانه‌اي آموزش و امتحانات

در سطح كارشناسي رشته‌هاي برنامه‌ريزي آموزشي و مديريت آموزشي
امور مالي و اداري (ذيحسابي) 503

- قانون ديوان محاسبات و آئين‌نامه‌هاي اجرايي مربوط

- قانون بودجه سال 1390 كل كشور و ضوابط اجرايي آن نامه‌ها در خصوص اعتبارات سرپرستي‌هاي خارج از كشور

- بخشنامه‌ها ودستورالعمل‌هاي مالي وزارت امور اقتصاد و دارايي

- اصول حسابداري دولتي

- آشنايي به قوانين تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و الحاقي مربوط

- آشنايي با قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين

- قانون برنامه پنجم توسعه حسب مورد در خصوص مدارس خارج از كشور

- آشنايي با ثبت عمليات حسابداري درآمدهاي عمومي، اختصاصي، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي، گروه حسابهاي مستقل، اعتبارات هزينه، تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و حسابهاي سنواتي

- آشنايي با سيستم عامل ذيحساب

- مجموعه قوانين و مقررات اداري و استخدامي (سفرهاي خارجي، ماموريت‌ها، مرخصي‌ها و پرداختي‌هاي پرسنلي).

- آشنايي با قوانين كار و تامين اجتماعي در مور انواع قراردادها و بيمه‌نامه‌ها

در سطح كارشناسي رشته حسابداري

مواد آزمون اختصاصي دوره متوسطه نظري

رشته و كد مواد آزمون سطح آزمون

رايانه

331

- سيستم عامل

- زبان‌هاي برنامه‌نويسي

- سخت‌افزار

- آشنايي با شبكه‌هاي رايانه‌اي و مديريت شبكه LAN

- كتاب‌هاي رايانه دوره متوسطه رشته كار و دانش

كتاب‌هاي درسي رشته مربوط در دوره متوسطه نظري و كارودانش و مباحث و مفاهيم علمي مرتبط با محتواي كتاب‌هاي درسي دوره متوسطه نظري مطابق با سرفصل‌هاي درسي موضوع مرتبط در دوره كارشناسي

منبع : آزمون اعزام به خارج فرهنگيان 97 - 98

تعداد صفحات : 17

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
 • کل مطالب : 174
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 20
 • بازدید کننده امروز : 1
 • باردید دیروز : 84
 • بازدید کننده دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 426
 • بازدید ماه : 338
 • بازدید سال : 35402
 • بازدید کلی : 35402
 • <
  پیوندهای روزانه
  آرشیو
  اطلاعات کاربری
  نام کاربری :
  رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  کدهای اختصاصی